Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
RODO
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 55 272 26 64
fax. 55 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), podaję następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku przy ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, dane kontaktowe: numer telefonu (55) 272-26-64, adres email: sekretariat@tbs.malbork.pl;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - email: iod@kompass.malbork.pl

3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe celem realizacji przepisów wynikających z :

 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 z pózn.zm.)
 • Ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z pózń.zm.)
 • Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn.zm.)
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z pózn.zm)
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. . poz. 1740 z pózn.zm.)
 • 3.1 Cele i podstawy przetwarzania.

  Administrator, ze względu na swoją działalność, może przetwarzać dane osobowe na podstawie przepisów prawa, określających obowiązki na nim ciążące, w celu:

 • prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki;
 • prawidłowego funkcjonowania Spółki opartego na ustawie Kodeks Spółek Handlowych,
 • zawarcia umowy najmu na podstawie wniosku o najem lokalu mieszkalnego w zasobach naszego Towarzystwa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji zawartej umowy najmu, w tym obowiązków wynajmującego takich jak konserwacja, usuwanie awarii i usterek, obowiązkowe przeglądy, wymiana opomiarowań, itp. - (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji umowy o partycypację (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia umowy najmu garażu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji umowy najmu garażu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji umowy najmu lokalu użytkowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • rozliczenia czynszu najmu i innych opłat zwišzanych z najmem ww. lokali oraz egzekucji sadowej i komorniczej związanej z ww. opłatami wynikającymi z zawartych z Malborskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. umów,
 • archiwalnym, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • kontaktowania się z Państwem drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską (art. 6 lit. a, lit. b, lit. c RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa informacji, z uwzględnieniem prywatności i godności osób nim objętych, poprzez używanie monitoringu wizyjnego.
 • w związku z zaistnieniem okoliczności, powodujących konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora, działającego na podstawie ustawy z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z pózń.zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 611 z pózn.zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z pózn.zm).

  W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań

  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 3.1, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, podmiotom świadczącym usługi w związku utrzymaniem nieruchomości, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, komisją społecznym, radzie nadzorczej, sądom, organom ścigania, komornikom,

  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 i 3.1 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

  7. Dane osobowe pozyskane z innych zródeł:

  W związku z dokonywaniem płatności na naszą rzecz za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczych, wejdziemy w posiadanie informacji o tym z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonaliście Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo prawidłowej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy - art. 6 lit. b RODO), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: uzasadniony interes administratora danych - art. 6 lit. f RODO).

  8. Prawa osób, których dane dotyczą:

  W związku z przetwarzaniem przez Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do przenoszenia danych (do innego administratora lub do Państwa - w zakresie określonym w art. 20 RODO);
 • Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek dzwoniąc pod numer telefonu (55) 272-26-64, przesyłając faks pod numer: (55) 272-26-64, przesyłając e-mail na adres: sekretariat@tbs.malbork.pl, bądz list za pośrednictwem podmiotu pocztowego lub kurierskiego na adres: Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork.

  Możemy Państwa prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na Państwa uwierzytelnienie, aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

  9. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeżeli okaże się, że w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu opuszczenia i opróżnienia lokalu zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG dokonamy tego wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo. Aktualna informacja o tym, czy i w jaki sposób przekazujemy Państwa dane poza EOG, będzie się znajdować na stronie internetowej Spółki.

  10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);

  11. Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w formie papierowej oraz elektronicznej. Przetwarzanie danych w formie elektronicznej dotyczy: zapisów na dyskach komputerowych, korespondencji e-mail.   
  Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW