Strona główna
Firma
Mieszkania na wynajem
Przetargi

Dla najemców TBS
Aktualności
Zgłoś awarię

Dla kandydatów TBS
Aktualności
Jak otrzymać mieszkanie
Inwestycje w realizacji

Galeria
Do pobrania
Kontakt

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-200 Malbork
ul. Mickiewicza 26
tel. 055 272 26 64
fax.055 272 26 64
e-mail: sekretariat@tbs.malbork.pl


Przetargi


Malbork, 07-10-2019r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku


zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 26:usytuowanie

pow. w m2

liczba pomieszczeń

parter
64,58
2 pomieszczenia, WC, korytarz, niezależne wejścia

Zainteresownych prosimy o kontakt pod numerem telefonu
(055) 272-26-64 w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pozyskania lokali oraz umówienia się na obejrzenie.Malbork, 08-08-2019r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

informuje,że posiada na wynajem lokal usługowo - handlowy usytuowany w budynku nr 14 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Lokal nr 2 o powierzchni uzytkowej 72,02m2 w skład , którego wchodzą:


rodzaj pomieszczenia

powierzchnia w m2

przedsionek
3,42
hala sprzedaży
53,58
komunikacja
2,60
pomieszczenie personelu
4,69
w.c.
2,66
magazyn
5,07

R A Z E M

72,02

osoba do kontaktu- Krzysztof Nosko, tel. : 512-101-425
Malbork, 29-07-2019r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 29.07.2019 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 10-07-2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót: do 14 m-cy od przekazania placu budowy

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
 1. Krzysztof Nosko.
 2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

OFERTA-ZP-03/2019 - budowa budynku "R"

do dnia 29.07.2019r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.07.2019r. o godzinie 1215.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 571732-N-2019

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.R.doc


Malbork, 05-07-2019r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 02-07-2019r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 02.07.2019 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 27-06-2019r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.06.2019 r.

PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 24.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 24.06.2019 w której zamawiający informuje, że w zakresie prac jest wykonania przyłącza C.O. prosimy o udostepnienie projektu przyłącza.
Odpowiedź: Projekt był wykonany . W wersji elektronicznej będzie udostępniony 01.07.2019 .Wycenę proszę sporządzić na podstawie przedmiaru robót.

2.Prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej naliczenia 8% stawki Vat dla kuchenek elektrycznych.
Odpowiedź: W związku z różnymi stanowiskami w kwestii wysokości VAT dla gotowych urządzeń , dla kuchenek elektrycznych proszę przyjąć VAT w wysokości 23 %.


Malbork, 24-06-2019r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 24.06.2019 r.

PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 13-17.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o potwierdzenie, że mury oporowe zjazdów do garaży należy wykonać z gazonów jak przy budynkach P i O, zamiast żelbetowych .
Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie gazonów w roli murów oporowych, uwzględniając założenia konstrukcyjne co do ich wytrzymałości.

2.Prosimy o podanie rodzaju nawiewników jaki należy przyjąć do oferty.
Odpowiedź: Powinny być to nawiewniki ciśnieniowe naramowe automatyczne z ręczną możliwością otwarcia i zamknięcia przysłon. Wymagany przepływ powietrza szacuje się na min. 35m3/h .


1.Prosimy o potwierdzenie, że inwestor dopuszcza wykonanie ścian nośnych z cegły grubości 24cm (obecnie cegły gr 25 cm są trudnodostępne) .
Odpowiedź:: Dopuszcza się wykonanie ścian nośnych z bloczków grubości 24cm pod warunkiem zapewnienia tych samych właściwości wytrzymałościowych co materiał przyjęty w projekcie.

2. Czy inwestor dopuszcza alternatywny system odwodnienia dachu?
Odpowiedź: Zezwala się na alternatywny system odwodnienia dachu.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach wejściowych do wiatrołapu należy zastosować kratkę wentylacyjna p.poż.
Odpowiedź: W drzwiach do wiatrołapu oznaczonych jako D1w należy wykonać kratkę wentylacyjną p.poż EI60.


1. Zgłaszamy, że na odcinku kanalizacji sanitarnej S1-S2 i dalej wzdłuż budynku występuje kolizja z przewodem teletechnicznym. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający na własny koszt wykona przebudowę sieci teletechnicznej.
Odpowiedź: Z projektu, na wymienionym odcinku i dalej wzdłuż budynku, nie wynika żadna kolizja kanalizacji sanitarnej z przewodem sieci teletechnicznej

2.Prosimy o potwierdzenie, że odcinek kanalizacji sanitarnej biegnący na wzdłuż szczytu budynku należy zakończyć dodatkową studnią. Obecnie na dostępnych rysunkach sieć nie ma zakończenia.
Odpowiedź: Odcinek kanalizacji sanitarnej kończy się na działce 16/366, należącej do inwestora, gdzie zaprojektowana jest kolejna inwestycja, budynek mieszkalny "S". Zezwala się na wykonanie dodatkowej studni na granicy inwestycji

3. Prosimy o uzupełnienie profili kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1-S2 i wzdłuż szczytu budynku.
Odpowiedź: Profil kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S2 i dalej wzdłuż budynku, zgodnie z dokumentacją, opisany jest jako ?200 z PVC

4. Prosimy o potwierdzenie, że przy obliczaniu wartość brutto zadania dla dostawy kuchenek elektrycznych należy przyjąć stawkę 23%.
Odpowiedź: Dostawa sprzętu AGD dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega preferencyjnej stawce podatku VAT w wysokości 8%.

5. Prosimy o potwierdzenie, że wykonania przyłącza C.O. nie jest przedmiotem postępowania .
Odpowiedź: Wykonanie przyłącza ciepłowniczego jest przedmiotem postępowania.


1. Zgłaszamy, że w udostępnionym materiałach nie ma przedmiaru robót w zakresie zagospodarowania terenu - nawierzchnie parkingów i dróg. Prosimy o pilne uzupełnienie.
Odpowiedź: Materiały zostaną uzupełnione o brakujący przedmiar robót.

Przedmiar robót-MTBS R-układ drogowy.pdf


Malbork, 19-06-2019r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 19.06.2019 r.

PRZETARG -ZP-02/2019 -"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 13.06.2019r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o potwierdzenie, że warstwy dachowe należy wykonać zgodnie z pozycjami ujętymi w udostępnionym przedmiarze robót, bez uwzględniania keramzytu i warstwy dociskowej .
Odpowiedź: Warstwy dachowe należy wykonać zgodnie z warstwami przyjętymi w projekcie, czyli uwzględniając warstwę dociskową z betonu gr. 4-6 cm, oraz alternatywną warstwę spadkową z klinów styropianowych.

2.Zgodnie z opisem windy znajdującym się w pozycji 275 przedmiaru robót - ściany kabiny i sufit należy wykonać z blachy nierdzewnej i pomalować na kolor biały. Prosimy o potwierdzenie takiego wykonania kabiny windy. Malowanie blachy nierdzewnej jest elementem nie standardowym , który bardzo podraża urządzenie, malowanie jest ponadto bardzo podatne na zarysowania i jak inne uszkodzenia mechaniczne nie podlega gwarancji. Wnosimy o rezygnację z malowania wewnętrznych ścian kabiny windy.
Odpowiedź: Odstąpić od malowania wnętrza kabiny windy.

3.Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę okienną należy wycenić jako PCV.
Odpowiedź: Zgodnie z projektem stolarka okienna została przyjęta i wyceniona jako PVC.

4. Prosimy o określenie zewnętrznego koloru stolarki oraz potwierdzenie, że od wewnątrz należy zastosować biały kolor.
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wykonanie stolarki PVC jako obustronnie białej.

5. Prosimy o określenie koloru stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek.
Odpowiedź: Kolor stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek należy wykonać w jednakowym kolorze co kolor stolarki okiennej- białe.

6. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne wiatrołapu D1w należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania otworu wentylacyjnego - zgodnie z opisem na rys. A.19.
Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wiatrołapu należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym.

7.Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych D1z szklenie bezpieczne należy wykonać od zewnątrz.
Odpowiedź: Szklenie drzwi zewnętrznych D1z należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze dla drzwi wewnętrznych D1w należy zastosować szklenie pojedyncze bezpieczne.
Odpowiedź: Szklenie drzwi wewnętrznych D1w należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

9. Prosimy o informację, czy drzwi wejściowe do klatek schodowych D1z maja być wyposażone w elektrozaczep oraz czy samozamykacz ma posiadać blokadę oraz funkcje przełączania dzień i noc?
Odpowiedź: Zastosować elektrozaczepy oraz samozamykacze z blokadą natomiast bez funkcji dzień i noc.

10. Prosimy o wyjaśnienie który sposób mocowania szkła w balustradach balkonowych należy zastosować : zgodnie z rysunkami elewacji szkło mocowane punktowo, zgodnie z projektem balustrad mocowane w ceowniku z uszczelkami - proponujemy wykonanie balustrad mocowanych punktowo.
Odpowiedź: Dopuszcza się mocowanie szkła punktowo wg systemu balustrad.

11. Projekt szczegółowy nie przewiduje wykonania balustrad z elementów skręcanych , a tylko tak mogą być mocowane poszczególne elementy po ocynkowaniu ogniowym i malowaniu proszkowym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej, zarówno balustrady balkonowe jaki i dla klatek schodowych.
Odpowiedź: Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej z elementów skręcanych - zarówno balustrady zewnętrzne jak i wewnętrzne

12.Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi wewnątrz lokalowe w mieszkaniach wycenić z wypełnieniem "plaster miodu"- proponujemy zastosowanie drzwi ramiakowych.
Odpowiedź: Proponujemy zastosować drzwi ramiakowe.

13. Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki okleiny oraz rodzaju i materiały klamek dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4.
Odpowiedź: Należy wykonać klamki w kolorze matowego inoxu, okleina drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze jasnej olchy.

14. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ościeżnice stałe, nieregulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4
Odpowiedź: W drzwiach wewnętrznych należy przyjąć ościeżnice drewniane regulowane z listwami maskującymi.

15.Prosimy o podanie klasy odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań D2.
Odpowiedź: Klasa odporności na włamanie drzwi wejściowych do mieszkań - klasa RC 3

16.Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe w kolorze szarym z ościeżnicą systemową.
Odpowiedź: Drzwi do pomieszczeń technicznych należy przyjąć w kolorze białym lub szarym z ościeżnicą systemową.

17.Prosimy o potwierdzenie, ze parapety wewnętrzne należy wycenić z konglomeratu gr. 2cm w kolorach jasnych pastelowych.
Odpowiedź:Parapety wewnętrzne wykonać z PCW w kolorze stolarki okienne. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym (RAL 7035 lub 7040).

18.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian murowanych na klej cienkowarstwowy. Zgodnie z przedmiarami robót ściany należy murować na zaprawie tradycyjnej. Taki sposób wykonania ścian znacząco podnosi koszty wykonania. .
Odpowiedź:Projektant wyraził zgodę na użycie zaprawy cienkowarstwowej, jednak ma ona spełniać wymagania konstrukcyjne pod względem wytrzymałości na ściskanie zgodnie z projektem konstrukcji.

19.Zgodnie z dokumentacją na balkonach nie wykonuje się izolacji termicznej, natomiast w pozycji 244 ujęto wykonanie na balkonach izolacji poziomych z styropiany gr 2 cm. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.
Odpowiedź:Zgodnie z projektem architektonicznym, balkony nie zawierają izolacji termicznej.

20.Prosimy o określenie sposobu wykończenia spodów balkonów?
Odpowiedź:Spody balkonów wykańczać gładzią szpachlową zgodnie z projektem kolorystyki budynku.

21.Prosimy o potwierdzenie, że na balkonach należy wykonać izolacje z papy oraz obróbki blacharskie.
Odpowiedź:Na balkonach należy wykonać izolacje z papy oraz obróbkę blacharską.

22.Prosimy o korektę przedmiaru w zakresie wykonania tynków mozaikowych w przedmiarze podano 41,367 według nas jest to 190 m2. "
Odpowiedź:Tynki mozaikowe okalają budynek o obwodzie 137,89 mb i sięgają wysokości 30cm ponad poziom terenu. Wg projektu powierzchnia pokryta tynkiem mozaikowym wynosi właśnie 41,37m2.

23. Czy bramy do garaży maja być ocieplane?
Odpowiedź:Bramy garażowe powinny być ocieplone

24.Na rzucie III i IV pietra znajdują się zapisy o wykonanie dodatkowych pasów styropianu gr 8 cm. Proszę o podanie szerokość i wysokości pogrubień w osi 5 i 20.
Odpowiedź:W narożnikach wskazywanych przez osie 5 i 20, przedstawiony na rzutach styropian gr. 8 cm, występuje na elewacji w postaci poziomych i pionowych pasów. Poziome pasy o wysokości 30 cm, mają łączną długość 11,68 m. Styropian pionowo występuje jako 2 pasy o wymiarach 0,4x5,51 m.

25.Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr. A.29 ( w przedmiarach mamy 5 elementów na łazienkę a zgodnie z rysunkiem jest 6 elementów).
Odpowiedź: W wycenie należy ująć wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr A.29. Rysunek przedstawia 5 uchwytów dla niepełnosprawnych i siedzisko przy brodziku.

26.Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wyposażenia dla niepełnosprawnych jako malowane w kolorze białym.
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza dostosowanie wyposażenia dla niepełnosprawnych jako malowane w kolorze białym.

27.Prosimy o potwierdzenie, że na styropianie AQUA użytym do izolacji ścian piwnicy nie należy wykonywać tynków.
Odpowiedź:Na styropianie wodoodpornym AQUA należy wykonać tynk mozaikowy na wysokości ponad poziomem terenu.

28.Prosimy o potwierdzenie, że należy użyć Paneli podłogowych gr 8mm AC4 zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedź:Należy użyć paneli podłogowych gr. 8 mm o klasie ścieralności AC4 zgodnie z tym przyjętym w przedmiarze robót.

29.Prosimy o potwierdzeni, że dopuszcza się użycie brodzików, kompaktów dla niepełnosprawnych innych producentów niżeli wskazanych w dokumentacji i przedmiarach.
Odpowiedź:Projekt nie narzuca producentów wyposażenia. Brodziki i kompakty dla niepełnosprawnych powinny odpowiadać wymiarom i rozlokowaniu zgodnemu z opracowaniem.

30.Przedmiar robót nie przewiduje izolacji pod glazurę. Proszę o potwierdzeni, że zamawiający nie będzie wymagał wykonania tych izolacji.
Odpowiedź:Zgodnie z przedmiarem robót przewiduje się izolację podposadzkową w całym budynku. Prosimy o doprecyzowanie pytania.

31.Zgodnie z dokumentacją w piwnicach jako izolacje pod posadzkową przewidziano tylko folie PE. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający i inspektor nadzoru nie będzie wymagał wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej.
Odpowiedź:Projektant potwierdza prawidłowość zastosowania foli PE jako izolacji podposadzkowej w piwnicach.

32.Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przedmiaru robót wnioskujemy o zmianę terminu składania oferty na dzień 02.07.2019.
Odpowiedź:Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 02.07.2019.


Ogłoszenie nr 540122612-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer :558009-N-2019
Data :07/06/2019

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 722 664, e-mail sekretariat@tbs.malbork.pl, faks 552 722 664.

Adres strony internetowej (url): www.tbs.malbork.pl

SEKCJA II : ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-24


W ogłoszeniu powinno być:Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-02


Malbork, 10-06-2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku"

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót: do 14 m-cy od przekazania placu budowy

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
 1. Krzysztof Nosko.
 2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

OFERTA-ZP-02/2019 - budowa budynku "R"

do dnia 24.06.2019r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2019r. o godzinie 1215.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 558009-N-2019

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.R.doc

Dokumentacja Budynek"R"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,PRZEDMIARY BUD.R.rar


Malbork, 22-03-2019r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg ograniczony na najem 7 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 17 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto

1
18,73
218,86
3
18,73
218,86
4
17,54
204,95
5
17,54
204,95
6
17,54
204,95
7
17,54
204,95
9
18,73
218,86

W przetargu wziąć udział mogą tylko osoby, które są mieszkańcami budynku Czerskiego 17 na osiedlu TBS.

Przetarg ograniczony odbędzie się 26.03.2019r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1100


Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1045 wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zł.


Postąpienie 10 zł.


Wygrywający przetarg winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.


Przystępujący do przetargu nie może zalegać z opłatami za najem lokalu w MTBS.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425
Malbork, 19-12-2017r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W DNIU 07.12.2017 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 19-12-2017r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W DNIU 01.12.2017 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 01-12-2017r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 01.12.2017 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 30-11-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 30.11.2017 r.

PRZETARG -ZP-04/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku"


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 24.11.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Zgodnie z dokumentacja i przedmiarami robót na balkonach przewidziano tylko izolacje z foli bez użycia obróbek blacharskich na krawędziach balkonów. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie należy ujmować obróbek blacharskich i izolacji płyty balkonu np. papą.
Odpowiedź: Na krawędziach balkonów należy poprowadzić obróbkę blacharską tworząc okapnik. Przedmiar został uzupełniony o brakującą pozycję.

2.Zgodnie z przedmiarem robót na dachu należy wykonać następujące warstwy izolacyjne styropian gr 20 cm + warstwa spadkowa od 9 do 32 cm. Zgodnie z dokumentacja minimalna warstwa keramzytu to 5 cm. Prosimy o udostepnienie zamiennego rysunku wykonania dachu z dokładnym podaniem warstw jakie należy wykonać.

Odpowiedź: Załączamy zamienny rysunek z podaniem odpowiednich warstw dachowych. Warstwy te należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

3.Przedmiar robót nie przewiduje izolacji pod glazurę. Proszę o potwierdzeni, że zamawiający nie będzie wymagał wykonania tych izolacji.
Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem robót przewiduje się izolację podposadzkową w całym budynku. Prosimy o doprecyzowanie pytania.

4. Zgodnie z dokumentacją w piwnicach jako izolacje pod posadzkową przewidziano tylko folie PE. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający i inspektor nadzoru nie będzie wymagał wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej.
Odpowiedź: Projektant potwierdza prawidłowość zastosowania foli PE jako izolacji podposadzkowej w piwnicach.
Do pobrania:

PRZEDMIAR,PRZEKRÓJ BUD.P.rar


Malbork, 28-11-2017r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 28.11.2017 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Ogłoszenie nr 615405-N-2017 z dnia 24-11-2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer :615405-N-2017
Data :15-11-2017

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 722 664, e-mail sekretariat@tbs.malbork.pl, faks 552 722 664.

Adres strony internetowej (url): www.tbs.malbork.pl

SEKCJA II : ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest:Czy przewiduje się udzielenie zamówień o których mowa w art.67 ust 1 pkt.6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostana dzielone zamówienia, októrych mowa w art.67 ust 1 pkt.6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp


W ogłoszeniu powinno być:Czy przewiduje się udzielenie zamówień o których mowa w art.67 ust 1 pkt.6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: TAK określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostana dzielone zamówienia, októrych mowa w art.67 ust 1 pkt.6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:zakres udzielonych zamówień będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3) ppkt. b)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: przy budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej.Malbork, 24-11-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 24.11.2017 r.

PRZETARG -ZP-04/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku"


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 20.11.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Na rysunku A.19 pojawia się zapis "drzwi windy w środkowym segmencie (klatka B ) wymagana odporność ogniowa EI30", w związku z tym prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście drzwi szybowe jednej z wind maja posiadać odporność ogniowa EI30 - brak takiej informacji w Opisie technicznym i przedmiarach robót.
Odpowiedź: Na rysunku A.19 projektu architektury pojawił się błąd odnoście odporności ogniowej drzwi windy. Należy przyjąć brak wymagań przeciwpożarowych dla wszystkich drzwi systemu windowego.

2.Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie drzwi technicznych D6, D7 jak stalowe pełne oraz drzwi stalowe EI60 - zamiast drewnianych obłożonych blachą ?

Odpowiedź: Projektant i Zamawiający wyrazili zgodę na wykonanie drzwi technicznych piwnicy jako pełne stalowe

3.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna O3 z podziałem na dwie kwatery? Wykonanie Okna O3 z profili PCV w obecnym, zaprojektowanym kształcie ze względu na wielkość tafli szkła jest niemożliwe technicznie i nie zgodne z żadną aprobata techniczna dostępnych na rynku producentów stolarki.
Odpowiedź: Wykonanie okien o tego typu powierzchni jest możliwe. Dopuszcza się wykonanie podziału poziomego okna na dwie kwatery, dzieląc arkusz szyby na wysokości 85cm nad poziomem kondygnacji. W załączeniu rysunek techniczny nr 1k przedstawiający propozycję projektanta.

4. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy dachowe należy wykonać zgodnie z pozycjami ujętymi w udostępnionym przedmiarze robót, bez uwzględniania keramzytu i warstwy dociskowej.
Odpowiedź: W miejscu pierwotnie przewidzianych spadków wykonanych z keramzytobetonu, dopuszcza się wykonanie klinów styropianowych. Projektant zgodził się na rezygnację z warstwy dociskowej na dachu i wykonanie dachu przy użyciu styropapy.

5. Zgodnie z opisem windy znajdującym się w pozycji 275 przedmiaru robót - ściany kabiny i sufit należy wykonać z blachy nierdzewnej i pomalować na kolor biały. Prosimy o potwierdzenie takiego wykonania kabiny windy. Malowanie blachy nierdzewnej jest elementem nie standardowym , który bardzo podraża urządzenie, malowanie jest ponadto bardzo podatne na zarysowania i jak inne uszkodzenia mechaniczne nie podlega gwarancji. Wnosimy o rezygnację z malowania wewnętrznych ścian kabiny windy.
Odpowiedź: Projektant nie widzi przeciwwskazań by odstąpić od malowania wnętrza kabiny windy. Zamawiający rezygnuje z malowania kabiny.

6. Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę okienną należy wycenić jako PCV.
Odpowiedź: Projektant i Zamawiający wyrazili zgodę na wykonanie stolarki okiennej z PVC. Przedmiar został już w tym temacie uzupełniony.

7.Prosimy o określenie zewnętrznego koloru stolarki oraz potwierdzenie, że od wewnątrz należy zastosować biały kolor.
Odpowiedź: Projektant i Zamawiający wyrazili zgodę na wykonanie stolarki PVC jako obustronnie białej. W przedmiarze znalazł się już w tej kwestii stosowny zapis.

8. Prosimy o określenie koloru stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek.
Odpowiedź: Kolor stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek należy wykonać w jednakowym kolorze co kolor stolarki okiennej.

9. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne wiatrołapu D1w należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania otworu wentylacyjnego - zgodnie z opisem na rys. A.19.
Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wiatrołapu należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. W załączeniu rysunek techniczny nr 2k przedstawiający propozycję lokalizacji otworu wentylacyjnego.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych D1z szklenie bezpieczne należy wykonać od zewnątrz.
Odpowiedź: Szklenie drzwi zewnętrznych D1z należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze dla drzwi wewnętrznych D1w należy zastosować szklenie pojedyncze bezpieczne.
Odpowiedź: Szklenie drzwi wewnętrznych D1w należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

12.Prosimy o informację, czy drzwi wejściowe do klatek schodowych D1z maja być wyposażone w elektrozaczep oraz czy samozamykacz ma posiadać blokadę oraz funkcje przełączania dzień i noc?
Odpowiedź: Projektant i Zamawiający wyrazili zgodę na zastosowanie elektrozaczepu oraz samozamykacza z blokadą natomiast bez funkcji dzień i noc.

13. Prosimy o wyjaśnienie który sposób mocowania szkła w balustradach balkonowych należy zastosować : zgodnie z rysunkami elewacji szkło mocowane punktowo, zgodnie z projektem balustrad mocowane w ceowniku z uszczelkami.
Odpowiedź: Należy zastosować mocowanie zgodnie z projektem balustrad - mocowanie w ceowniku z uszczelkami.

14. Projekt szczegółowy nie przewiduje wykonania balustrad z elementów skręcanych , a tylko tak mogą być mocowane poszczególne elementy po ocynkowaniu ogniowym i malowaniu proszkowym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej, zarówno balustrady balkonowe jaki i dla klatek schodowych.
Odpowiedź: Balustrady należy wykonać ze stali zwykłej, malowanej proszkowo, spawanej bezpośrednio na budowie, bądź na zamówienie prefabrykowanych gotowych elementów z wytwórni stalowej..

15.Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi wewnątrz lokalowe w mieszkaniach wycenić z wypełnieniem "plaster miodu".
Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wyposażyć w wypełnienie "plaster miodu".

16.Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki okleiny oraz rodzaju i materiały klamek dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4.
Odpowiedź: Należy wykonać klamki w kolorze matowego inoxu, okleina drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze jasnej olchy.

17.Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ościeżnice stałe, nieregulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4.
Odpowiedź:W drzwiach wewnętrznych należy przyjąć ościeżnice drewniane regulowane z listwami maskującymi.

18.Prosimy o podanie klasy odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań D2.
Odpowiedź:Klasa odporności na włamanie drzwi wejściowych do mieszkań - klasa RC 3.

19.Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe w kolorze szarym z ościeżnicą systemową.
Odpowiedź:Drzwi do pomieszczeń technicznych należy przyjąć w kolorze białym lub szarym z ościeżnicą systemową.

20.Prosimy o potwierdzenie, ze parapety wewnętrzne należy wycenić z konglomeratu gr. 2cm w kolorach jasnych pastelowych.
Odpowiedź:Parapety wewnętrzne wykonać z PCW w kolorze stolarki okiennej.Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym (RAL 7035 lub 7040)

21.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian murowanych na klej cienkowarstwowy. Zgodnie z przedmiarami robót ściany należy murować na zaprawie tradycyjnej. Taki sposób wykonania ścian znacząco podnosi koszty wykonania.
Odpowiedź:Projektant i Zamawiający wyrazili zgodę na użycie zaprawy cienkowarstwowej, jednak ma ona spełniać wymagania konstrukcyjne pod względem wytrzymałości na ściskanie zgodnie z projektem konstrukcji.

22.Zgodnie z dokumentacją na balkonach nie wykonuje się izolacji termicznej, natomiast w pozycji 244 ujęto wykonanie na balkonach izolacji poziomych z styropiany gr 2 cm. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją."
Odpowiedź:Zgodnie z projektem architektonicznym, balkony nie zawierają izolacji termicznej. Przedmiar został w tej kwestii poprawiony.

23. Czy bramy do garaży maja być ocieplane?
Odpowiedź:Zgodnie z opisem i pozycją w przedmiarze robót, bramy garażowe powinny być ocieplone.

24.Na rzucie III i IV pietra znajdują się zapisy o wykonanie dodatkowych pasów styropianu gr 8 cm. Proszę o podanie szerokość i wysokości pogrubień w osi 5 i 20.
Odpowiedź:Przedstawiony na rzutach styropian gr. 8 cm, występuje na elewacji w postaci poziomych i pionowych pasów. Poziome pasy o wysokości 20 cm, mają łączną długość 71,15 m. Styropian pionowo występuje jako 2 pasy o wymiarach 1,41x12,04 m, 2 pasy 0,4x5,51 m i pas 1,22x14,70 m. Przedmiar uzupełniony o brakującą pozycję.

25.Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr. A.29 ( w przedmiarach mamy 5 elementów na łazienkę a zgodnie z rysunkiem jest 6 elementów).
Odpowiedź: W wycenie należy ująć wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem nr A.29. Rysunek przedstawia 5 uchwytów dla niepełnosprawnych i siedzisko przy brodziku. Przedmiar robót został uzupełniony o brakujący element.

26.Prosimy o potwierdzenie, że na styropianie AQUA użytym do izolacji ścian piwnicy nie należy wykonywać tynków.
Odpowiedź:Styropian AQUA użyty do izolacji ścian piwnicy należy otynkować w miejscach w których ściany piwnic wystają ponad poziom terenu.

27.Prosimy o potwierdzenie, że sufity w mieszkaniach maja być tylko szpachlowane ( przy wykonaniu stropów w systemie Filigran nie ma konieczności wykonywania tynków).
Odpowiedź:Projektant i Zamawiający wyrazili zgodę na rezygnację z tynkowania sufitów zastępując całość szpachlą.

28.Czy zamawiający dopuszcza zamianę wytrzymałość/klasy cegły z 20 MPa na 15 MPa, zmiana dotyczy ścian nośnych I, II, III kondygnacji oraz attyki.
Odpowiedź:Konstruktor przewidział zastosowanie bloczków silikatowych o klasie 15MPa przy wznoszeniu ścian nośnych I, II, III kondygnacji oraz attyki. Projektant udziela zgody w ww. kwestii.

29.Prosimy o potwierdzenie, że należy użyć Paneli podłogowych gr 8mm AC4 zgodnie z przedmiarem robót.
Odpowiedź:Projektant potwierdza zmianę projektowanych paneli na panele o klasie AC4 takiego samego modelu jak na poprzednim budynku.

30.Prosimy o potwierdzeni, że dopuszcza się użycie brodzików, kompaktów dla niepełnosprawnych innych producentów niżeli wskazanych w dokumentacji i przedmiarach
Odpowiedź:W dokumentacji nie wskazano producentów wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych. Dobór producenta należy uzgodnić z inwestorem.
Do pobrania:

rzut stolarki bud.P.doc

PRZEDMIAR Poprawiony BUD.P.rar


Malbork, 24-11-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 24.11.2017 r.

PRZETARG -ZP-04/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku"


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 21.11.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja jest kompletna.

2.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami wymaganymi do wykonania zamówienia.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje terenem, na którym będzie realizowana inwestycja.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędne zinwentaryzowane instalacje podziemne w razie konieczności ich przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: Uwzględnia to § 23 wzoru Umowy.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszystkie niezbędne dane jakie posiadał , mające wpływ na realizację inwestycji. Ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w dokumentacji, wpływającego w sposób istotny na warunki realizacji inwestycji, może być podstawą do podjęcia negocjacji w sprawie wykonania zamówienia dodatkowego zgodnie z § 23 wzoru Umowy .

7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania oraz pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Zamawiającego, w odwrotnym przypadku wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw na 60 dni przed planowanym odbiorem inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający udzieli pełnomocnictw niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

8. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Nr 247/2017 z 17.08.2017. ( pkt. IV SIWZ )

9. Czy wykonawca sporządzając cenę ofertową / w tym kosztorys ofertowy, który przedłoży po wygraniu przetargu/, ma się ściśle trzymać przedmiaru robót i nie zmieniać go w zakresie zarówno ilości jak i podstaw wyceny /mimo np. rozbieżności w stosunku do dokumentacji technicznej?/. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Wykonawca sporządza własny szczegółowy kosztorys na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego.

10. W cz. III str. 2 zamawiający informuje, że będzie korzystał z kredytu bankowego na realizację - czy zamawiający ma wiedzę kiedy może to nastąpić? Prosimy o informację
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje uzyskanie kredytu w I kwartale 2018r.

11. W cz. III str. 2 oraz w cz. XIII p. 2 ppkt. 2 Zamawiający zaleca aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania dodatkowych informacji celem uzyskania pełnej oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca wskazuje, że to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia i nie może przerzucić odpowiedzialności za błędy popełnione w opisie na Wykonawcę. Jaki zatem cel ma sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna i jakie skutki Zamawiający wiąże z niedokonaniem takiej wizji przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Jest to zalecenie, a nie wymóg Zamawiającego.

12. W cz. IV str. 3 oraz w § 6 ust. 6 zamawiający wymaga by wykonawca dokonał ubezpieczenia budowy, na czas wykonywania robót, od odpowiedzialności cywilnej i robót z cesją na bank. Na jaką wartość ma być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a na jaką robót. Czy Zamawiający dopuści w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na 5 mln zł? A Wykonawca ubezpieczył by kontrakt od ryzyk budowy z cesją na bank?
Odpowiedź: Jest to wymóg Banku stąd Zamawiający nie może od niego odstąpić.

13. SIWZ cz. VI str. 4 w p. 2. ppkt. 2 lit. b Zamawiający wymaga, by kierownik robót oraz kierownicy branżowi sanitarny, elektryczny, teletechniczny i drogowy posiadali min. 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami przy budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych - wnosimy, by zmienić ten warunek na "przy budowie obiektów kubaturowych np. mieszkalnych i użyteczności publicznej. Na obiektach użyteczności publicznej zdobyte doświadczenie jest dużo większe, gdyż instalacje bywają bardziej skomplikowane. Warunek ograniczający Zamawiającego w istocie ogranicza uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia SIWZ cz. IV str. 4 w pkt. 2 ppkt. 2 lit b - dopisując po słowach " przy budowie budynków mieszkalnych " - "lub budynków użyteczności publicznej "

14. SIWZ cz. VI str. 4 w p. 2. ppkt. 2 lit. a SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca wybudował budynki mieszkalne w systemie deweloperskim, jako Generalny Realizator Inwestycji, kto ma wystawić poświadczenie? Czy Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania Poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zawiązanej na tym budynku, będącą zarządcą nieruchomości?
Odpowiedź: Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania poświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

15. SIWZ - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, pracownicy wykonujący jakie czynności winni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? Należy zauważyć, iż ustawodawca regulując brzmienie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie Zamawiających do dokonania oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po stronie Zamawiającego będzie spoczywał obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wskazanie poszczególnych czynności. Przedmiotowy wniosek uzasadnia także złożenie w treści oferty oświadczenia o treści: "czynności określone przez Zamawiającego z godnie z art. 29 ust. 3a PZP, zostaną powierzone osobom zatrudnionym na umowach o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę", co potwierdza konieczność określenia tych czynności przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę wszędzie tam , gdzie wykonywanie czynności wynikających z SIWZ polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 kodeksu pracy

16. SIWZ - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca wnosi o uzupełnienie zapisu zgodnie z którym: "Należyte wykonanie potwierdzić należy referencjami", poprzez rozszerzenie katalogu dokumentów, którymi Wykonawca może potwierdzić należyte wykonanie umowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane oraz stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej, dowodem należytego wykonania jest w pierwszej kolejności poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia to może złożyć:
1) inne dokumenty - w przypadku robót budowlanych lub
2) oświadczenie wykonawcy - w przypadku dostaw lub usług.
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o rozszerzenia katalogu dokumentów
Odpowiedź: PZamawiający dopuszcza złożenie innych dokumentów poświadczających, należyte wykonanie w przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionych przyczyn obiektywnych nie jest w stanie uzyskać poświadczenia .

17.SIWZ- Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu zgodnie z którym Zamawiający zastrzega sobie uprzednią akceptację treści dokumentu poręczenia/gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (potrzebuje na tą czynność dwa dni robocze) wymagając, aby treść gwarancji nie była uciążliwa dla Zamawiającego, to jest żeby zapewniała bezwarunkową i na pierwsze żądanie wypłatę w terminie nie dłuższym niż 14 dni, nie wymagała niczyjego pośrednictwa przy składaniu wniosku o wypłatę, nie wymagała przedkładania jakiejkolwiek dokumentacji i gwarantowała wypłatę zabezpieczenia, na podstawie oświadczenia Zamawiającego, a więc aby zabezpieczała Zamawiającego w takim samym stopniu jak forma pieniężna. Zgodnie z art. 148 PZP: "Zgodnie z tym przepisem zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości". Jak wskazuje się w orzecznictwie: "Zamawiający nie ma on możliwości stawiania warunków co do określonej formy zabezpieczenia wykonania umowy. Wybór należy do wykonawców. I wynika to wprost z przepisów. Ani postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ani wyjaśnienia do niej nie mogą zmieniać bezwzględnie obowiązujących norm, m.in. tych wyrażonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (vide: Uchwała KIO z 22 lipca 2011 roku (KIO/KU 54/11). Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o wykreślenie rzeczonych postanowień zarówno w odniesieniu do wadium jak i ZNWU.
Odpowiedź:Zamawiający wykreśla w SIWZ cz. X pkt. 4 i cz. XVI pkt. 3 wyrazy "zastrzega sobie uprzednią akceptację treści dokumentu poręczenia/gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ( potrzebuję na tą czynność dwa dni robocze ) , a wyraz " wymagając " zastępuje się wyrazem "wymaga" .

18.Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowić będzie załącznik do umowy, prosimy o potwierdzenie, że ma być złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.
Odpowiedź:Harmonogram rzeczowo-finansowy ma być złożony przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

19.Wzór umowy - § 3 - prosimy o potwierdzenie, że termin 12 miesięczny test terminem zakończenia robót budowlanych, ew. pozwolenie na użytkowanie w terminie późniejszym wg ustawowych terminów.
Odpowiedź:: Zamawiający potwierdza , że termin 12 miesięczny jest terminem zakończenia robót budowlanych.

20.Wzór umowy - Wykonawca wnosi o wykreślenie z § 4 ust. 3 umowy, stwierdzenia: "(.)oraz innych nie wymienionych a związanych z realizacją postanowień zawartych w dokumentach i przepisach prawa dotyczących przedmiotu Umowy". Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 29 ust 1 PZP: "Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty". Stwierdzić zatem należy, iż wszelkie roboty nie ujęte w dokumentacji, stanowią roboty dodatkowe, których wykonania nie da się przewidzieć, wobec czego Zamawiający nie może ująć takich robót w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Odpowiedź:Zamawiający wykreśla we wzorze Umowy w § 4 ust. 3 wyrazy "oraz innych nie wymienionych, a związanych z realizacją postanowień zawartych w dokumentach i przepisach prawa dotyczących przedmiotu umowy "

21.§ 5 - Wykonawca wnosi o uszczegółowienie zapisu § 5 poprzez dostosowanie go do treści przepisu art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:§ 5 umowy pozostaje bez zmian i będzie miał zastosowanie tylko w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

22.§ 6 - Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia ustępu 1, poprzez dodanie: Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń, o ile będą one uzasadnione i możliwe do wykonania na obecnym etapie prac."
Odpowiedź:W § 6 ust. 1 po słowach " każde z powyższych poleceń " dopisuje się wyrazy " o ile będą one uzasadnione i możliwe do wykonania na obecnym etapie prac"

23. § 6 ust. 2 - Wykonawca wnosi o wskazanie, jak postanowienia § 6 ust. 2 mają się do ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.
Odpowiedź:W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wyposażeniu mieszkań dla osób niepełnosprawnych Zamawiający wprowadzi zmiany z uwzględnieniem zapisów w § 7 umowy.

24.§ 11- Wykonawca wnosi o zmianę § 11 ust. 1 w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Jak wskazano w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10: " Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania: musi jedynie umieć odczytać projekt realizować inwestycje zgodnie tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiązki wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić zamawiającemu".
Odpowiedź:§ 11 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Jeżeli w trakcie realizacji Umowy zostaną ujawnione wady lub błędy w dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnionych wadach lub błędach, w celu ustalenia z udziałem projektanta dalszego sposobu postępowania.


25.§ 11 ust. 3 - o jakich innych opłatach i kosztach mowa? Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp: "" Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", wobec czego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powstałej wątpliwości.
Odpowiedź:W § 11 ust. 3 skreśla się wyrazy " wszelkie inne " i "i koszty , w tym "

26.§ 14 ust. 2 - Wykonawca wnosi o jego usunięcie w zakresie w którym wstrzymanie robót na okres 6 miesięcy nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku, kiedy realizacja umowy przesunie się w czasie, Wykonawca może być zobligowany do ponoszenia wyższych kosztów wynagrodzenia pracowników, czego nie mógł przewidzieć w składanej ofercie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie owego zapisu.
Odpowiedź:W § 14 ust. 2 i 3 cyfrę 6 i 8 zastępuje się cyfrą "2"

27.§ 14 ust. 3 - Wykonawca wnosi o zmianę ust. 3 poprzez zastąpienie stwierdzenia: "bez negatywnych dla nich skutków", "przy czym w przypadku gdy odstąpienie od umowy będzie spowodowane zawinionym działaniem Zamawiającego, ten będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia przewidzianego w ofercie Wykonawcy". Zmiana przedmiotowego zapisu pozwoli na ponoszenie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy
Odpowiedź:Kary umowne dla Zamawiającego uwzględniono w § 22 ust. 8 .

28. § 15 ust. 1 - Wykonawca wnosi o dodanie stwierdzenia: " Przekazanie budowy nastąpi w ciągu .. dni od dnia zawarcia umowy".
Odpowiedź:W § 15 ust. 1 pozostaje bez zmian.
Zgodnie z zapisami cz. V SIWZ - Przewidywany termin rozpoczęcia robót to 01.03.2018.. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót będzie przekazany plac budowy.


29.§ 16 - Wykonawca wnosi o dookreślenie terminów przeglądów pogwarancyjnych.
Odpowiedź:Szczegółowe terminy przeglądów będą ustalane przez strony w trakcie okresu gwarancji.

30.§ 16 ust. 7 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie pojęcia natychmiast poprzez zastąpienie go stwierdzeniem, w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
Odpowiedź:W § 16 ust. 7 pojęcie "natychmiast" zastępuje się wyrazami " w ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę "

31.§ 16 ust. 8 - Wykonawca wnosi o dodanie do ustępu 8 zdanie 1, stwierdzenia: "o ile okaże się to fizycznie możliwe".
Odpowiedź:Zapis § 16 ust. 8 pozostaje bez zmian

32.§ 18 ust. 5 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie ustępu 5 poprzez dodanie zdania 2-go: " W sytuacji kiedy przedłożenie oświadczeń o których mowa w zdaniu 1 okaże się być niemożliwe, Wykonawca złoży oświadczenia własne, wyjaśniające wysokość wypłaconego podwykonawcy wynagrodzenia."
Odpowiedź:Zapis § 18 ust. 5 pozostaje bez zmian.

33.§ 20 ust 2. - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie: "Opóźnione płatności podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie".
Odpowiedź:W § 20 ust. 2 po wyrazie "ustawowych " dopisuje się " za każdy dzień opóźnienia "

34.§ 21- Wykonawca wnosi o uwzględnienie przez Zamawiającego sytuacji, w której dochodzi do wstrzymania robót. Wówczas zasadnym jest przewidzenie waloryzacji wynagrodzenia na wypadek zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Odpowiedź:Zapis § 21 pozostaje bez zmian . W przypadku wstrzymania robót - zgodnie z § 14 umowy strony będą negocjowały sposób dalszego postępowania oraz podjęcia robót.

35.§ 22 ust. 2 pkt 2), 3) - Wykonawca wnosi o zastąpienie zwrotu opóźnienie na zwłokę, tak aby Wykonawca odpowiadał za nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy.
Odpowiedź:Zapisy § 22 22 ust. 2 pkt.2),3) pozostają bez z mian.

36.§ 22 - Wykonawca wnosi o rozszerzenie kar umownych również o sytuację, gdy zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu prac budowlanych, zamawiający opóźnia się z przystąpieniem do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz przystąpieniem do odbioru końcowego robót, a także o sytuację kiedy Wykonawca odstępuje od umowy z winy Zamawiającego. W tym zakresie Wykonawca wnosi o zastrzeżenie kar umownych w wysokości tożsamej z karami zastrzeżonymi na rzecz Zamawiającego.
37.Wykonawca wnosi o dodanie zapisu zgodnie z którym Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Wykonawcę szkody.
Odpowiedź:pyt. 36,37 : W § 22 dodaje się ust. 8 o treści :
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za:
1. Odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to okoliczności określonych w § 1 ust. 2 umowy.
2. za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
3. za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego robót w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
4. Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez Wykonawcę szkody.


38. § 23 ust. 2 pkt Wykonawca wnosi o dodanie lit e) wykonania robót dodatkowych.
Odpowiedź:Zapis § 23 ust. 2 pozostaje bez zmian.

39. § 26 ust. 2 - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu: "Strony poddają sądowi powszechnemu w Malborku" na "Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego". Wskazać należy, iż nie zawsze ewentualne spory będą mogły być rozstrzygane przez Sąd powszechny w Malborku m.in. z uwagi na wartość przedmiotu sporu.
Odpowiedź:W § 26 ust. 2 skreśla wyrazy " w Malborku " i zastępuje wyrazami " właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego "

OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

1.V ust. 2 - Wykonawca wnosi o zmianę ust. 2 poprzez zastąpienie stwierdzenia: niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały, stwierdzeniem - w przypadku, gdy powstały z przyczyn od niego zawinionych. Wprowadzenie przedmiotowego zapisu pozwoli na ponoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie winy.
Odpowiedź:Zapis pkt. V ust. 2 - pozostaje bez zmian.

2.Kto jest zobowiązany do wystąpienia o stosowne zezwolenia np. na zajęcie pasa drogowego?
Odpowiedź:O zezwolenie na zajęcie pasa drogowego występuje i ponosi opłatę z tego tytułu Wykonawca.

3.XI - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zgodnie z którym w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, iż jakość zastosowanych materiałów odpowiada wymaganiom technicznym. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążą Zamawiającego.
Odpowiedź:Zapis pkt. XI pozostaje bez zmian.

4.XIII. - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zgodnie z którym w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że materiały są zgodne pod względem jakości z wymaganiami dokumentacji lub wiedzy technicznej, wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w tym zakresie, zostaną mu zwrócone przez Zamawiającego.
Odpowiedź:Zapis pkt. XIII pozostaje bez zmian.

5. XV ust. 1 - Wykonawca wnosi o dodanie: "Całość robót powinna być bezwzględnie zakończona zgodnie z terminem podanym w Umowie, o ile nie dojdzie do wstrzymania robót. Wykonawca ma świadomość, że terminy te Zamawiający ma prawo przenosić do innych umów i zaciągać z ich uwzględnieniem zobowiązania wobec osób i podmiotów trzecich, w tym banków."
Odpowiedź:W pkt. XV ust. 1 po wyrazach " w Umowie" dodaje się " o ile nie dojdzie do wstrzymania robót "

6.XV ust. 2 - Wykonawca wnosi o dodanie stwierdzenia: "chyba że przekroczenie terminów następuje na podstawie okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę". Taki kształt zapisu pozwoli na odpowiadanie za nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy.
Odpowiedź:W pkt. XV ust. 2 po wyrazach "kara umowna, odszkodowanie" dodaje się wyrazy " chyba , że przekroczenie terminów następuje na podstawie okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę"

7. XVIII ust. 4 - Wykonawca wnosi o dodanie stwierdzenia: "Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo zastępczego wykonania wad, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje".
Odpowiedź:W pkt. XVIII ust. 4 po wyrazach "zastępczego wykonania wad" dopisuje się "po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia "

8.XX w zakresie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, wymieniony proponuje wprowadzenie przedmiotowych zapisów: "Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 1. zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 7 dni;
2. zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 7 dni;
3. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 7 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 7 dni, bez należytego uzasadnienia.
4. na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 7 dni.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zapisy pkt. XX pozostają bez zmian .Malbork, 21-11-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 21.11.2017 r.

PRZETARG -ZP-04/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku "


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 20.11.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie przyłączy wod-kan oraz C.O. zgodnie z załączonym przedmiarem i dokumentacją ( dokumenty uzupełniono 23.11.2017) Wyżej wymieniony zakres prac jest ogłoszony jako oddzielny przetarg. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie tych prac nie jest przedmiotem przetargu.
Odpowiedź: Projekt budowlany i wykonawczy "Przyłączy wod-kan i CO" obejmuje wykonanie:
1) Przyłącza wodociągowego
2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej
3) Przyłącza kanalizacji deszczowej
4) Przyłącza ciepłowniczego
W ofercie należy wycenić tylko przyłącze wodociągowe i ciepłownicze.
Informacja w tej sprawie jest zawarta w załączniku Nr 9 i Załączniku Nr 10 .


Malbork, 16-11-2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku"

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót: 12 m-cy od przekazania placu budowy

  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
 1. Krzysztof Nosko.
 2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

OFERTA-ZP-04/2017 - budowa budynku "P"

do dnia 01.12.2017r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.12.2017r. o godzinie 1115.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 615405-N-2017

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.P.doc

Budynek"P"

PROJEKTY BUD.P.zip
PROJEKTY KANALIZACJA, DESZCZÓWKA, CO BUD.P.rar
PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA, DESZCZÓWKA, CO BUD.P.rar

Malbork, 13-11-2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Czerskiego w Malborku."

Termin rozpoczęcia budowy: po podpiasaniu umowy.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 30 marzec 2018r.
  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
 1. Krzysztof Nosko.
 2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

OFERTA-MTBS/ZP-03/2017 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

do dnia 28.11.2017r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.11.2017r. o godzinie 1115.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 613608-N-2017

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kanalizacja i Deszczówka bud.P.doc

Kanalizacja i Deszczówka budynek "P"

PROJEKTY KANALIZACJA i DESZCZÓWKA BUD.P.rar
PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA i DESZCZÓWKA BUD.P.rar
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót doziemnych instalacji sanitarnej i deszczowej (w zakresie obejmującym wymagania ogólne i wykonanie tych robót).rar


Malbork, 19-10-2017r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 06-10-2017r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W DNIU 06.10.2017 r.

Kliknij, aby powiekszyc   

Malbork, 03-10-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 03.10.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 02.10.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1. Proszę o udostepnienie projektu nasadzeń drzew i krzewów wokół budynku. W dostępnej dokumentacji i przedmiarach nie ma informacji jakiej wielkości i rodzaju mają być drzewa i krzewy, które są przedmiotem zamówienia, uniemożliwia to wykonanie wyceny.
Odpowiedź: Dla osiedlowego placu rekreacyjnego ( dz. nr 16/325 ) zestawienie roślinności projektowanej znajduje się na str. 14 projektu - zieleń - osiedlowy plac rekreacyjny ( poz. 18 wykazu dokumentacji ). Dla zieleni przy budynku "P" ( dz. 16/324 ) zestawienie roślinności projektowanej znajduje się na str. 4 "Projektu zieleni budynek mieszkalny "P" MTBS przy ul. Czerskiego "

2.Czy zamawiający dopuszcza montaż placu zabaw przy użyciu elementów innej firmy niżeli wskazana w dokumentacji np. Novum?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń placu zabaw innej firmy, niż wskazana w dokumentacji. Natomiast ilość urządzeń musi być taka jak w dokumentacji. Funkcja i parametry urządzeń musi być zbliżona do zaprojektowanych. Do oferty załączyć foldery proponowanych urządzeń.


Malbork, 29-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 29.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 28.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dla branży elektrycznej. .
Odpowiedź: Inwestor nie posiada zestawienia materiałów do przedmiaru robót elektrycznych. Można je sporządzić na podstawie przedmiaru i projektu technicznego robót elektrycznych.


Malbork, 28-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 28.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 26.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów do przedmiaru robót elektrycznych .
Odpowiedź: Inwestor nie posiada zestawienia materiałów do przedmiaru robót elektrycznych. Można je sporządzić na podstawie przedmiaru i projektu technicznego robót elektrycznych.


Malbork, 27-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 26.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1. Informuje, że w przekazanym w dniu 25.09.2017 przedmiarze w pozycji 39 przyjęto niewłaściwą ilość ścian szybu windowego (w przedmiarze ujęto tylko 1 szyb oraz wprowadzona błędna wysokość szybu tj. 12m- powinno być 19,62). Proszę o ponowną korektę przedmiaru.
Odpowiedź: Skorygowano pozycję nr 39 odnoszącą się do ścian szybu windowego.

Przedmiar poprawiony.pdf


Malbork, 27-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 27.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 25.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1. Brak informacji w przedmiarze dot.:
" Stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrznych DB1 oraz DB2.
" Stolarki okiennej - W1
" Powierzchni płyt kanałowych w piwnicy: dot. płyt o symbolach "a", "b", i "c".
Czy powyższe elementy/powierzchnie należy uwzględnić w kosztorysie? Proszę o korektę przedmiaru robót, tak, aby był zgodny z dokumentacją.
Odpowiedź: - Stolarka drzwiowa DB1 oraz DB2 to stolarka balkonowa ujęta w poz. 206.
- Stolarka okienna W1 - odpowiedz udzielono w dniu 25.09.2017r. Wykonano korektę w przedmiarze robót.
- Do powierzchni płyt kanałowych należy dodać powierzchnie płyt "a", "b" i "c".
Poprawiono i uzupełniono przedmiar.


2. Ilości niezgodne z przedmiarem
- proszę o weryfikację " Strop nad parterem i schody (+pozostałe nadziemne kondygnacje)
- wg moich obliczeń powierzchnia balkonów dla stropu nad piwnicą wynosi 106,976 m2. Z uwagi na zmianę powierzchni balkonów zmieni się również: wartość zbrojenia z wartości 0,8177t na wartość 0,856t oraz objętość nadbetonu: z 12,7768 m3 na wartość 13,372 m3.
- Proszę o weryfikację ilości powierzchni balkonów, objętości nadbetonu oraz zbrojenia nadbetonu dla wszystkich kondygnacji budynku.

Odpowiedź: Podana powierzchnia różni się o 4,76m2 na kondygnacji. Różnica może być spowodowana przyjętą grubością łącznika balkonowego, która w projekcie architektonicznym wynosi 15cm, zaś w projekcie konstrukcyjnym 8cm. Należy przyjąć łącznik balkonowy o grubości spełniającej izolacje termiczną oraz nośność zgodnie z zaleceniami producenta, wskutek czego powstanie ostateczna wartość powierzchni balkonu. Przedmiar dotyczący powierzchni balkonów w związku z powyższym pozostawiamy bez zmian.

3. Proszę o wyjaśnienie do czego odnosi się Poz.80 przedmiaru budowlanego.
Odpowiedź: Poz. 80 zdublowała pracę wykonania balkonów. Odpowiedź udzielono w dniu 25.09.2017r - wykonano korektę do przedmiaru robót.

Przedmiar poprawiony.pdf


Malbork, 26-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 26.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 25.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1. W przedmiarach nie ujęto witryn W1. Proszę o korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź: Wykonano korektę przedmiaru robót w której ujęto witrynę W1

2. Prosimy o wskazanie, których stropów dotyczy pozycja nr 80. Według przeprowadzonej analizy przedmiarów pozycja nr 80 dubluje prace ujęte w pozycjach 77, i 79. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Pozycja odnośnie "żelbetowych płyt stropowych grubości 15cm" dublowała prace ujęte w poprzednich pozycjach. Wprowadzono stosowną korektę do przedmiaru robót.

Przedmiar poprawiony.pdf


Malbork, 25-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 25.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 22.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Informujemy, że w pozycji 190 przedmiaru robót założono błędną grubość szlichty betonowe. Zgodnie z dostępną dokumentacja na warstwie styropianu należy wykonać 4cm warstwy dociskowej. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.
Odpowiedź: Korekta przedmiaru została wykonana. Grubość warstwy powinna wynosić 40mm, zmieniony zostanie KNR .

2.Czy zamawiający dopuszcza wykonanie ścian murowanych na klej cienkowarstwowy. Zgodnie z przedmiarami robót ściany należy murować na zaprawie tradycyjnej. Taki sposób wykonania ścian znacząco podnosi koszty wykonania.
Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na użycie zaprawy cienkowarstwowej, jednak ma ona spełniać wymagania konstrukcyjne pod względem wytrzymałości na ściskanie zgodnie z projektem konstrukcji.

3. Zgodnie z dokumentacją na balkonach nie wykonuje się izolacji termicznej, natomiast w pozycji 244 ujęto wykonanie na balkonach izolacji poziomych z styropiany gr 2 cm. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.
Odpowiedź: Zgodnie z projektem architektonicznym, balkony nie zawierają izolacji termicznej. W załączniku przesyłamy poprawiony przedmiar.

4. Zgodnie z dokumentacją ściany szybów windowych należy wykonać jako murowane z pełnych bloczków silikatowych grubości 18 cm klasy 20 MPa na zaprawie zwykłej klasy M5 MPa. W dostępnych przedmiarach dział 5- szyb windowy nie ma pozycji dotyczącej wykonania w/w ścian. Prosimy o korektę przedmiaru robót tak aby był on zgodny z dokumentacją.
Odpowiedź: Korekta przedmiaru została wykonana. Dodano wykonanie ścian szybu windy z bloczków silikatowych gr. 18cm klasy 20MPa.

5. Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się wykonanie mebli miejskich zaprojektowanych na placu rekreacyjnym (rys MA.9) jako betonowych wykończonych grysem granitowym (taki sposób wykończenie proponuje wskazany w odpowiedziach wykonawca).
Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na wykonanie mebli miejskich z betonu architektonicznego wykończonych nawierzchnią chropowatą z grysu granitowego frakcji do 8mm .

6. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką klasę betonu należy użyć do wykonania fundamentów (opis techniczny mówi o betonie B25, natomiast na rysunkach są zapisy o użyciu B20).
Odpowiedź: Po konsultacji z konstruktorem, do wykonania fundamentów należy przyjąć beton B20 (C16/20 ) .

Przedmiar.pdf


Malbork, 22-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 15.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna O3 z podziałem na dwie kwatery? Wykonanie Okna O3 z profili PCV w obecnym, zaprojektowanym kształcie ze względu na wielkość tafli szkła jest niemożliwe technicznie i nie zgodne z żadną aprobata techniczna dostępnych na rynku producentów stolarki.
Odpowiedź: Wykonanie okien o tego typu powierzchni jest możliwe. Dopuszcza się wykonanie podziału poziomego okna na dwie kwatery, dzieląc arkusz szyby na wysokości 85cm nad poziomem kondygnacji. W załączeniu rysunek.

Zał. do Pyt. 45 odpowiedzi z dnia 20.09.17.pdf


Malbork, 22-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 21.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Na jakim etapie przetargu należy złożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy? Wg SIWZ dział X.pkt.5 b) kosztorys ofertowy należy złożyć wraz z ofertą, natomiast wg SIWZ dział XII widnieje informacja , iż wybrany oferent zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.
Odpowiedź: W SIWZ dział X w pkt. 5b wyrazy "kosztorys ofertowy" zastępuje się wyrazami "HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY " . Po wyrazach pkt XII SIWZ dopisuje się zdanie: " kosztorys ofertowy składa wybrany w przetargu oferent przed podpisaniem umowy, na wartości zgodne w poszczególnych pozycjach "HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO " złożonego z ofertą


Malbork, 22-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 20.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 14 z dnia 20.09.2017r. - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia opisu i folderu dotyczącego wind przez Wykonawcę do oferty.
Odpowiedź: Tak

2.Prosimy o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 7 z dnia 20.09.2017r. - z uwagi na treść odpowiedzi Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że zawarty w pkt IV SIWZ termin 17.10.2018r. jest terminem zakończenia prac budowlanych. Ponad to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający upoważni Wykonawcę do czynności przed odpowiednimi organami w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie z wyprzedzeniem co najmniej 30dni.
Odpowiedź: Termin 17.11.2018. jest terminem zakończenia wszystkich robót objętych zamówieniem. Zamawiający upoważni Wykonawcę do czynności związanych z pozwoleniem na użytkowanie na jego wniosek.

3.Prosimy o udzielenie informacji uzupełniającej do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Nr 44 z dnia 20.09.2017r. - prosimy o wskazanie, w którym miejscu przedmiarów należy ująć wskazane pozycje przedmiarowe.
Odpowiedź:Prosimy ująć w HARMONOGRAMIE- RZECZOWO-FINANSOWYM - element "Roboty budowlane jako kolejna poz. 30 o nazwie "inne" .


Malbork, 22-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 22.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań z dnia 18.09.2017r. oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę okienną należy wycenić jako PCV.
Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na wykonanie stolarki okiennej z PVC .

2.Prosimy o potwierdzenie, że kolor zewnętrzny stolarki to szary, a od wewnątrz biały.
Odpowiedź: Należy wykonać stolarkę w dwóch kolorach, na zewnątrz budynku w kolorze szarym ( RAL 7035 lub 7040 ) od wewnątrz w kolorze białym.

3. Prosimy o określenie koloru stolarki drzwiowej aluminiowej wejściowej do klatek.
Odpowiedź: Kolor stolarki aluminiowej wejściowej do klatek należy wykonać w jednakowym kolorze co zewnętrzny kolor stolarki okiennej - szary ( RAL 7035 lub 7040 ) .

4. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne wiatrołapu D1w należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania otworu wentylacyjnego - zgodnie z opisem na rys. A.19.
Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wiatrołapu należy wykonać jako aluminiowe w kolorze białym. W załączniku rysunek techniczny przedstawiający propozycję lokalizacji otworu wentylacyjnego.

Załącznik do pytania nr 4.pdf

5. Prosimy o potwierdzenie, że w drzwiach zewnętrznych D1z szklenie bezpieczne należy wykonać od zewnątrz.
Odpowiedź: Szklenie drzwi zewnętrznych D1 należy wykonać jako bezpieczne po obydwu stronach.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze dla drzwi wewnętrznych D1w należy zastosować szklenie pojedyncze bezpieczne.
Odpowiedź: Szklenie drzwi wewnętrznych D1 należy jako bezpieczne po obydwu stronach.

7. Prosimy o informację, czy drzwi wejściowe do klatek schodowych D1z maja być wyposażone w elektrozaczep oraz czy samozamykacz ma posiadać blokadę oraz funkcje przełączania dzień i noc?
Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na zastosowanie elektrozaczepu oraz samozamykacza z blokadą natomiast bez funkcji dzień i noc.

8. Prosimy o wskazanie przykładowego producenta mebli miejskich z betonu architektonicznego zaprojektowanych na placu rekreacyjnym.
Odpowiedź: Przykładowym producentem mebli miejskich z betonu architektonicznego mogą być firma: Maciej Paluchowski - BASTER ul. Paderewskiego 82/28 Świecie, strona internetowa www.basterlawki.pl .

9. Prosimy o wyjaśnienie który sposób mocowania szkła w balustradach balkonowych należy zastosować : zgodnie z rysunkami elewacji szkło mocowane punktowo, zgodnie z projektem balustrad mocowane w ceowniku z uszczelkami.
Odpowiedź: Należy zastosować mocowanie zgodnie z projektem balustrad - mocowanie w ceowniku z uszczelkami.

10. Projekt szczegółowy nie przewiduje wykonania balustrad z elementów skręcanych , a tylko tak mogą być mocowane poszczególne elementy po ocynkowaniu ogniowym i malowaniu proszkowym. W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej, zarówno balustrady balkonowe jaki i dla klatek schodowych.
Odpowiedź: Balustrady należy wykonać ze stali zwykłej, malowanej proszkowo, spawanej bezpośrednio na budowie, bądź na zamówienie prefabrykowanych gotowych elementów z wytwórni stalowej.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze drzwi wewnątrz lokalowe w mieszkaniach wycenić z wypełnieniem "plaster miodu".
Odpowiedź: Drzwi wewnętrzne wyposażyć w wypełnienie "plaster miodu " .

12. Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki okleiny oraz rodzaju i materiały klamek dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4.
Odpowiedź: Należy wykonać klamki w kolorze matowego inoxu, okleina drzwi wewnątrzlokalowych w kolorze jasnej olchy.

13. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć ościeżnice stałe, nieregulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych D3,D3N, D4.
Odpowiedź: W drzwiach wewnętrznych należy przyjąć ościeżnice drewniane regulowane z listwami maskującymi.

14. Prosimy o podanie klasy odporności na włamanie dla drzwi wejściowych do mieszkań D2.
Odpowiedź: Klasa odporności na włamanie drzwi wejściowych do mieszkań - klasa RC 3 .

15. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe w kolorze szarym z ościeżnicą systemową.
Odpowiedź: Drzwi do pomieszczeń technicznych należy przyjąć w kolorze białym lub szarym z ościeżnicą systemową.

16. Prosimy o potwierdzenie, ze parapety wewnętrzne należy wycenić z konglomeratu gr. 2cm w kolorach jasnych pastelowych.
Odpowiedź: Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu gr 2 cm w kolorach jasnych pastelowych. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym ( RAL 7035 lub 7040) .Malbork, 21-09-2017r.

Poprawione załączniki nr 1 i 5 do "PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowa budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

Do pobrania:

Załącznik NR 1 - P - zmiana oferty.doc

Załącznik Nr 5 - P - zmiana wykazu osób.doc


Malbork, 20-09-2017r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 20.09.2017 r.

PRZETARG -ZP-02/2017 -"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

1.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź: Według oświadczenia jednostki projektowania dokumentacja jest kompletna i spełnia wymogi formalne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym

2.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami. W przypadku stwierdzenia braku proszę zadać pytanie.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje i będzie dysponował w wymaganym czasie ( dot. Sieci deszczowej - dz.16/69) terenem niezbędnym do wykonania inwestycji. Działki 16/325 i 16/324,16/326 są własnością Zamawiającego.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: W przypadku wystąpienia takich sytuacji będą podejmowane decyzje.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: Błędy lub braki w dokumentacji należy wskazać przed złożeniem ofert.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
Odpowiedź: Tylko roboty nie ujęte w dokumentacji i przedmiarach robót będą traktowane jako roboty dodatkowe. Termin wykonania nie ulegnie zmianie.

7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania oraz pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, opinii SSE i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Wykonawcy.

8. Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

9. W części III pod punktem 2.6, jest zapis o zakresie robót, który określa: przedmiar robót, dokumentacja techniczna, STWiOR, analogiczny zapis jest w części XII SIWZ -" Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz wyjaśnień Zamawiającego w trakcie postępowania.....", w projekcie umowy, który jest załącznikiem do SIWZ w § 11 w ustępie 1 znajduje się definicja robót nieprzewidzianych i dodatkowych - m.in. są to roboty nie objęte przedmiarem robót. Pytanie nasze jest następujące: czy wykonawca sporządzając cenę ofertową / w tym kosztorys ofertowy, który przedłoży po wygraniu przetargu/, ma się ściśle trzymać przedmiaru robót i nie zmieniać go w zakresie zarówno ilości jak i podstaw wyceny /mimo np. rozbieżności w stosunku do dokumentacji technicznej?/. § 4 projektu umowy określa wynagrodzenie jako kosztorysowe - zasadnym jest zatem by wykonawcy składający ofertę mieli ten sam zakres robót. Jak te zapisy mają się do zapisu na formularzu OFERTA - Zał. nr 1, gdzie jest zapis o tym, że przedmiary został zweryfikowane. Prosimy o wyjaśnienie tych sprzecznych zapisów.
Odpowiedź: W § 11 w ustępie 1 jest zapis: " Za roboty nieprzewidziane i dodatkowe uważa się roboty, które nie są uwzględnione w dostarczonych przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej oraz wyjaśnieniach do SIWZ" i jest spójny z zapisami w cz. XII SIWZ. Wykonawcy mają ustalić cenę oferty ściśle wg dostarczonych przedmiarów robót. W przypadku rozbieżności należy zadać pytanie w celu wyjaśnienia.

10. W cz. III str. 3 zamawiający informuje, iż podpisanie umowy o realizację uzależnione jest od przyznania przez Bank kredytu na realizację - czy zamawiający ma wiedzę kiedy może to nastąpić? Prosimy o informację.
Odpowiedź: Decyzja Banku o przyznaniu kredytu nastąpi w X.2017r.-XI.2017r.

11. SIWZ dział III - trzecie wytłuszczenie na str. 3 - w zakresie w jakim zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów wynikających z umowy z bankiem jest niezgodny z art. 140 ust. 1 PZP, zaś postanowienia te będą nieważne zgodnie z art. 140 ust. 3 PZP. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zdania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu, gdyż bez uzyskania kredytu realizacja budynku nie będzie możłiwa.

12. W cz. III str. 3 oraz w § 6 ust. 6 zamawiający wymaga by wykonawca dokonał ubezpieczenia budowy, na czas wykonywania robót, od odpowiedzialności cywilnej i robót z cesją na bank - prosimy o informację na jaką wartość? netto czy brutto? Na jaką wartość ma być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej a na jaką robót. Czy Zamawiający dopuści w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia? A wykonawca ubezpieczył by kontrakt od ryzyk budowy z cesją na bank?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Ubezpieczenie winno być na wartość brutto umowy.

13. SIWZ cz. III str. 3 Warunki wykonania zamówienia i wymagania zamawiającego - p. 8 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie SIWZ o możliwość zmiany dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach:
- zmiany umowy w przypadku odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym
- zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.;
- zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp;
- o możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy na skutek przedłożona dokumentacji projektowa zawierać będzie wady, przez co konieczne stanie się wprowadzenie robót zamiennych
Odpowiedź: Zmiany Umowy na podst. Art. 144 ust.1 pkt1 w tym podwykonawców zostały uwzględnione w ogłoszeniu poz. IV.5. Zostało dopisane - zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym .

14. Na str. 4 SIWZ zamawiający umieszcza zapis "Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis oferowanych WIND i dołączyć foldery, prospekty producenta zawierające dane techniczne i standard wyposażenia" wnosimy o wyjaśnienie kiedy i gdzie wykonawca ma przedstawić opis wind i foldery? Windy winny być opisane technicznie przez zamawiającego. W wykazie dokumentów w cz. VI nie figuruje taki wymóg. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na to, że zamawiający jest zobowiązany w trybie art. 29 PZP dokonać opisu zamówienia w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący, a ponadto w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzoną ofertę. Bezprawność zakwestionowanej klauzuli została także potwierdzona w orzecznictwie KIO (zob. wyrok KIO 184/10 z dnia 2 marca 2010 r., gdzie uznano: Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych., podobnie - wyrok KIO 171/13 z dnia 5 lutego 2013 r.). Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. postanowienia, jako niezgodnego z prawem.
Odpowiedź: Opis wind znajduje się w elemencie 27 poz 275 przedmiaru robót budowlanych

15. cz. V lit. D p. 3 ppkt. 1) SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca wybudował budynki mieszkalne w systemie deweloperskim, jako Generalny Realizator Inwestycji, kto ma wystawić poświadczenie? Czy Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania Poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zawiązanej na tym budynku, będącą zarządcą nieruchomości?
Odpowiedź: Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

16. Czy wartość robót netto za zrealizowany budynek wskazaną na Zał. Nr 4 - "Wykaz robót budowlanych związanych z wykonywaniem w ciągu ostatnich 5 lat budynków mieszkalnych" w kwocie 4 mln zł należy traktować jako warunek udziału w postępowaniu?
Odpowiedź: NIE

17. cz. V lit. D p. 3 ppkt 2) SIWZ - aby wykazać spełnienie tego warunku zamawiającą wymaga przedłożenia w cz. VI - str. 9 SIWZ Wykazu osób wg zał. nr 5 do SIWZ. Wzór tego załącznika sporządzony jest wadliwie i tak:
- niezasadne jest ograniczenie doświadczenia kierowników budowy i robót do ostatnich pięciu lat / brak podstaw prawnych i nie ma takiego wymogu w SIWZ, wnosimy o korektę załącznika, stosownie do zapisów zawartych w warunkach udziału - p. 3 w cz. V. SIWZ
- "Wykaz osób, które będą kierowały robotami" wg zał. nr 5 do SIWZ - prosimy o potwierdzenie, że tabelkę z wykazem robót kierowanych należy wypełnić tylko odnośnie kierownika budowy a dla pozostałych kierowników branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i drogowej wypełnić p. 1-3 i podać lata doświadczenia zawodowego jako kierownika robót.
Odpowiedź: Załącznik NR 5 wypełnia kierownik budowy, a kierownicy robót podają lata doświadczenia ( skorygowano załącznik NR 5 )

18. Wnosimy również o zmianę warunku udziału dla kierownika robót elektrycznych tak, aby kierownikiem robót elektrycznych mogła być osoba z wykształceniem średnim tj. technik elektryk posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a które są wystarczające przy realizacji budownictwa mieszkaniowego. Analogicznie wnosimy o skreślenie wymogu "bez ograniczeń dla kierownika robót sanitarnych". Obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość, a zapisy SIWZ utrudniają bezpodstawnie ograniczają konkurencję.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

19. Brakuje w SIWZ informacji na temat Załącznika Nr 6 do SIWZ - kiedy należy go złożyć.
Odpowiedź: Załącznik Nr 6 należy złożyć z ofertą.

20. Na str. 9 SIWZ p. 3 ppkt. 3) lit. b) pojawia się, wcześniej nie występujący w warunkach udziału określonych w SIWZ oraz w ogłoszeniu, wymóg wykazania kierownika robót budowlanych - wnosimy o skreślenie - błąd pisarski
Odpowiedź: Wymóg wykazania kierownika robót budowlanych wykreślić błąd pisarski .

21. Druk oferty p. 5 - zał. nr 1 do SIWZ - Zamawiający zaleca aby wykonawca zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania dodatkowych informacji celem dokonania oceny prac i wszelkich ewentualnych utrudnień. Wykonawca wskazuje, że to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia i nie może przerzucić odpowiedzialności za błędy popełnione w opisie na Wykonawcę. Jaki zatem cel ma sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna i jakie skutki Zamawiający wiąże z niedokonaniem takiej wizji przez Wykonawcę? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z druku oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z druku oferty zapis: " przeprowadziliśmy wizję na terenie budowy w celu ustalenia wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia "

22. § 5 ust. 3 projektu umowy - wnosimy o pozostawienie możliwości naliczenia odsetek w wysokości ustawowej
Odpowiedź: Zapis § 5 ust.3 projektu umowy pozostaje bez zmian.

23. § 6 ust. 14 projektu umowy - Wykonawca wnosi, by skorzystanie z tego uprawnienia poprzedzone było złożonym przez zamawiającego uzasadnieniem na piśmie
Odpowiedź: Zapis § 6 ust. 14 brzmi " na pisemne uzasadnione żądanie Inwestora" - zatem wyczerpuje wniosek i pozostaje bez zmian.

24. § 12 ust. 5 projektu umowy - określa zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 3% natomiast SIWZ cz. XV na 10% - jaka ma być prawidłowa wartość?
Odpowiedź: W § 12 ust. 5 projektu umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być 10%.

25. § 13 ust. 3 projektu umowy - prosimy o potwierdzenie, że opisana tu kara umowna dotyczy terminu końcowego zakończenia robót określonego w § 3 ust. 1 lit. b.
Odpowiedź: Tak, kara dotyczy końcowego terminu wykonania robót.

26. § 16 ust. 3 projektu umowy - wnosimy o dopisanie proponowanych przez nas w niniejszym piśmie dodatkowych ustaleń jak w p. 13.
Odpowiedź: Jak w punkcie 13.

27. Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert o 10 dni.
Odpowiedź: Termin składania ofert 06.10.2017 godz. 11:00.

28. § 3 ust. 1 pkt. c) projektu umowy - Wykonawca wnosi o wskazanie terminu rozliczenia finansowo rzeczowego inwestycji.
Odpowiedź: Termin rozliczenia finansowo-rzeczowego inwestycji do 18.12.2018.

29. § 3 projektu umowy - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu: "Wykonawca ma prawo do zmiany powyższych terminów wyłącznie z przyczyn niezależnych od niego." Poprzez dodanie stwierdzenia: "bądź innych przyczyn przewidzianych w niniejszej umowie".
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia zapisy § 3 umowy o dodanie po słowach " niezależnych od niego " " bądź innych przyczyn przewidzianych w niniejszej umowie "

30. § 5 ust. 3 projektu umowy - Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ustępu 3 w zakresie ustalonej wysokości odsetek ustawowych poprzez ich ujednolicenie z zapisem § 7 ust. 9 Umowy.
Odpowiedź: Zapis § 6 ust. 9 jest następujący:
Z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Inwestor zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy pełnej kwoty wyszczególnionej na fakturze ( potwierdzonej przez Inwestora ) wraz z odsetkami w wysokości 25% odsetek ustawowych.


31. § 6 ust. 9 projektu umowy - wnosimy o skrócenie 14 dniowego terminu na akceptację przez Zamawiającego umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo do 7 dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na akceptację umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo do 7 dni. ( § 6 ust. 9 projektu umowy )

32. § 6 ust. 23. projektu umowy - Wykonawca wnosi o dookreślenie jakie aktualne dokumenty i informacje Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać w okresach półrocznych Inwestorowi (oprócz sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta).
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do składania w okresach półrocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz zgody na przekazanie tych dokumentów do Banku. ( § 6 ust.23 projektu umowy )

33. § 6 ust. 24 projektu umowy - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu: "Zobowiązania Wykonawcy upływają z chwilą upływu rękojmi w stosunku do zrealizowanej inwestycji". Wykonawca wnosi o wyjaśnienie których zobowiązań Wykonawcy dotyczy przedmiotowy zapis, bowiem część ze zobowiązań Wykonawcy wygasa wraz z wykonaniem przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia § 6 ust. 24 projektu umowy o dopisanie po słowach " zrealizowanej inwestycji " zapisu o treści " zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami "

34. § 10 projektu umowy - wnosimy o uzupełnienie zapisów ust. 2, że "Komisja dokona odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu na wniosek Wykonawcy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru".
Odpowiedź: § 10 projektu umowy pozostaje bez zmian

35. § 12 ust. 4 projektu umowy - Wykonawca wnosi o dodanie do przywołanego ustępu zapisu zgodnie z którym: "(.) Inwestor jest upoważniony do zatrudnienia innej osoby prawnej lub fizycznej na koszt Wykonawcy, chyba że Inwestor ustalił z Wykonawcą inny termin na przystąpienie do robót mających na celu usuniecie usterki lub wady". Zapis ten wówczas będzie spójny ze zdaniem pierwszym ustępu zgodnie z którym usunięcie wszystkich usterek i wad nastąpi w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
Odpowiedź: § 12 ust. 4 projektu umowy uzupełnia o dopisanie po słowach " na koszt Wykonawcy " zapisu o treści " chyba że Inwestor ustalił z Wykonawcą inny termin na przystąpienie do robót mających na celu usunięcie usterki lub wady "

36. § 13 projektu umowy - Wykonawca wnosi o rozszerzenia katalogu kar umownych o kary umowne dla Zamawiającego, w przypadku kiedy ten nie przekaże Wykonawcy protokolarnie front budowy w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 3 pkt 3.1-3.4.; za nie przystępowanie do odbiorów częściowych i końcowych, jak i nie uczestniczenie w nich oraz za opóźnienie w wyznaczeniu terminu odbiorów.
Odpowiedź: § 13 projektu umowy pozostaje bez z mian.


37. § 17 ust 4 - Wykonawca wnosi o dodanie do ustępu 4 zapisu zgodnie z którym: "Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Inwestor nie realizuje swoich zobowiązań finansowych w ciągu kolejnych 60 dni od protokolarnego odbioru częściowego i przyjęcia faktury za wykonane roboty. Uprawnienie o którym mowa w zdaniu 1, Wykonawca może realizować w ciągu 120 dni od zaistnienia ku temu przesłanek".
Odpowiedź: § 17 ust. 4 umowy pozostaje bez z mian


38. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykonawca wnosi o zmianę oświadczenia znajdującego się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji, w którym Wykonawca oświadcza, iż: "Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót zostały przez nas zweryfikowane i nie wnosimy do nich zastrzeżeń". Jak wskazano w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10: "Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania: musi jedynie umieć odczytać projekt realizować inwestycje zgodnie tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiązki wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić zamawiającemu". Wydany wyrok znajduje zastosowanie również do przedmiaru robót, które stanowią część składową dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane, wobec czego Wykonawca wnosi o wykreślenie sfomułowania : "i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń".
Odpowiedź: w załączniku Nr 1 do SIWZ wykreśla się sformułowanie: " i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń " Poprawiony załącznik Nr 1 umieszczono na stronie internetowej.


39. SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Warunki i wymogi zamawiającego - ust. 8 lit a) - Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu określającego podstawy do zmiany umowy o okoliczności wywołane siłą wyższą, niezawinioną przez jakąkolwiek ze stron; Ponadto wykonawca wnosi o ujednolicenie powyższego zapisu z zapisem § 16 projektu Umowy;
Odpowiedź: w § 16 ust. 1 wyrazy "rozdziału IV" zastępuje się wyrazami " działu IV" § 16 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie :
Inwestor przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu wykonania zamówienia oraz harmonogramu realizacji, lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:
- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego, które wynikły w takcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia
- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia
- zmiany przepisów , które skutkują zmianą pozwolenia na budowę
- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów, np. nadzoru budowlanego
- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy
- zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym
b) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związaną z tym zmianą kwoty wynagrodzenia
c) zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót wynikających z rzeczywistych obmiarów, które powodują zmianę wartości umownej wraz ze zmianą tej wartości
d) zmiany podwykonawcy robót w przypadku wystąpienia o zmianę przez Inwestora lub Wykonawcę Siła wyższa ujęta jest w § 15 umowy


40. SIWZ - Czy oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zdeponować w sekretariacie MTBS w Malborku osobiście?
Odpowiedź: NIE można za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca


41. SIWZ - Odnośnie określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy - Wykonawca wnosi o określenie zgodnie z dyspozycją przepisu wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę poszczególnych osób; Wykonawca wnosi o dookreślenie osoby wykonujące jakie czynności w zakresie realizacji zamówienia mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę; Wykonawca wnosi o dostosowanie SIWZ i projektu umowy do dyspozycji art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit a), b) i c).
Odpowiedź: Wymóg zatrudnienia 70 osób na umowę o pracę pozostaje bez z mian. Przedmiot zamówienia wymaga , aby oferent dysponował odpowiednim potencjałem gwarantującym wykonanie zamówienia. Omawiane postanowienie uwzględnia również aspekt społeczny, jako , że sprzyja tym wykonawcom, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę, a nie w oparciu o tzw. Umowy śmieciowe, które charakteryzują się mniejszą trwałością od stosunku pracowniczego. Oferent podaje ilośc osób zatrudnionych w załączniku Nr 6.


42. Na rysunku A.19 pojawia się zapis "drzwi windy w środkowym segmencie (klatka B ) wymagana odporność ogniowa EI30", w związku z tym prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście drzwi szybowe jednej z wind maja posiadać odporność ogniowa EI30 - brak takiej informacji w Opisie technicznym i przedmiarach robót.
Odpowiedź: Na rysunku A.19 projektu architektury pojawił się błąd odnoście odporności ogniowej drzwi windy. Należy przyjąć brak wymagań przeciwpożarowych dla wszystkich drzwi systemu windowego.


43. Prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie drzwi technicznych D6, D7 jak stalowe pełne oraz drzwi stalowe EI60 - zamiast drewnianych obłożonych blachą ?
Odpowiedź: Projektant wyraża zgodę na wykonanie drzwi technicznych piwnic jako pełne stalowe.


44. Prosimy o potwierdzenie czy w ofercie należy uwzględnić elementy akustyczne klatki schodowej np. Schock Tronsole typu T, L,F oraz łączniki balkonowe brak takich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o ewentualne dopisanie pozycji przedmiarowych.
Odpowiedź: W przedmiarze nie policzono ilościelementów akustycznych klatki schodowej typu Schock Tronsole oraz łączników balkonowych. Należy doliczyć 61,4mb elementów typu L, 31mb typu T oraz 31 mb typu F oraz łączniki balkonowe w przełożeniu na 207,04mb.


45. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okna O3 z podziałem na dwie kwatery? Wykonanie Okna O3 z profili PCV w obecnym, zaprojektowanym kształcie ze względu na wielkość tafli szkła jest niemożliwe technicznie i nie zgodne z żadną aprobata techniczna dostępnych na rynku producentów stolarki.
Odpowiedź: Wykonanie okien o tego typu powierzchni jest możliwe. Dopuszcza się wykonanie podziału poziomego okna na dwie kwatery, dzieląc arkusz szyby na wysokości 85cm nad poziomem kondygnacji. W załączeniu rysunek.


46. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy spadkowej dachu z klinów styropianowych zamiast keramzytobetonu.
Odpowiedź: W miejscu pierwotnie przewidzianych spadków wykonanych z keramzytobetonu, dopuszcza się wykonanie klinów styropianowych.


47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dachu bez warstwy dociskowej z betonu gr. 4 cm - jest to element bardzo trudny do wykonania na dachu ze spadkami wynikający z właściwości fizycznych betonu, a przede wszystkim nie zalecany przez producentów pokryć dachowych z pap termozgrzewalnych.
Odpowiedź: Projektnat nie wyraża zgody na wykonanie dachu bez warstwy dociskowej betonu gr. 4 cm.


48. Zgodnie z opisem windy znajdującym się w pozycji 275 przedmiaru robót - ściany kabiny i sufit należy wykonać z blachy nierdzewnej i pomalować na kolor biały. Prosimy o potwierdzenie takiego wykonania kabiny windy. Malowanie blachy nierdzewnej jest elementem nie standardowym , który bardzo podraża urządzenie, malowanie jest ponadto bardzo podatne na zarysowania i jak inne uszkodzenia mechaniczne nie podlega gwarancji. Wnosimy o rezygnację z malowania wewnętrznych ścian kabiny windy.
Odpowiedź: W opisie windy znajdującym się w poz. 275 przedmiaru robót wykreślić wyrazy " i pomalować na kolor biały "Ogłoszenie nr 500031122-N-2017 z dnia 20-09-2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer :585348-N-2017
Data :08-09-2017

SEKCJA I : ZMIANY W OGŁOSZENIU
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000, ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 722 664, e-mail sekretariat@tbs.malbork.pl, faks 552 722 664.

Adres strony internetowej (url): www.tbs.malbork.pl

SEKCJA II : ZAMAWIAJACY

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: b)Kierownik robót sanitarnych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń c) Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń d) Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać : - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót teletechnicznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń e)Kierownik robót drogowych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń

W ogłoszeniu powinno być: b)Kierownik robót sanitarnych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) Kierownik robót elektrycznych musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych d) Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać : - minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót teletechnicznych, - uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych e)Kierownik robót drogowych musi posiadać: minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik robót drogowych, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-25 godzina 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Data 2017-10-06 godzina 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5 pp1)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym


Ogłoszenie nr 500026113-N-2017 z dnia 09-09-2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer :585348-N-2017
Data :08-09-2017

SEKCJA II : ZMIANY W OGłOSZENIU
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny 17072279600000,
ul. Mickiewicza 26, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel 55 272 26 64, e-mail mtbs_malbork@poczta.onet.pl, faks 55 272 26 64.

Adres strony internetowej (url):www.tbs.malbork.pl

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
II.1)Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt:1.2)
W ogłoszeniu jest: osiągnięcie średniorocznego przychodu za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości 100.000.000,00 zł bez VAT
W ogłoszeniu powinno być: osiągnięcie średniorocznego przychodu za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości 10.000.000,00 zł bez VAT


Malbork, 08-09-2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę budynku mieszkalnego "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

Termin rozpoczęcia budowy: październik 2017r.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 17 październik 2018r.
  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
 1. Krzysztof Nosko.
 2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

OFERTA-MTBS/ZP-02/2017 - budowa budynku "P"

do dnia 25.09.2017r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.09.2017r. o godzinie 1115.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 585348-N-2017

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.P.doc

Budynek"P"

PROJEKTY BUD.P.rar
PRZEDMIAR ROBÓT BUD.P.rar
SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUD.P.rar

Osiedlowy plac rekreacyjny

PROJEKTY PLAC.rar
PRZEDMIAR ROBÓT PLAC.rar
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PLAC.rar


Malbork, 10-08-2017r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie czynnośći zastępstwa Inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego wraz koordynacją uzbrojenia terenu wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych i Projektowych
"EL"
ul. Matejki 9/1, 82-300 Elbląg.

Malbork, 03-08-2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

" Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "P" przy ul. Czerskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

Termin realizacji zamówienia: całkowite zakończenie i rozliczenie budynku (2018-2019).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2 (sekretariat).

  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
 1. Małgorzata Ostrowska,
 2. Krzysztof Nosko.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

"PRZETARG -ZP /IZ/2017 - zastępstwo inwestycyjne "

do dnia 10.08.2017r. do godziny 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.08.2017r.
o godzinie 1115.Malbork, 02-11-2016r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

zaprasza do negocjacji ograniczonychna najem 10 garaży samochodowych usytuowanych w budynku nr 11 przy ulicy Czerskiego w Malborku:Nr garażu.

powierzchnia w m2

1
17,53
2
17,53
3
17,33
4
17,27
5
17,54
6
17,54
7
17,27
8
17,33
9
17,53
10
17,53

W negocjacjach ograniczonych wziąć udział mogą tylko mieszkańcy budynku nr 11 przy ul. Czerskiego

Negocjacje ograniczone odbędą się od 09.11.2016r. (sroda) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p. od godz. 1000


Przystępujący do negocjacji winien w dniu negocjacji w godz. od 800 do 0950wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zl.


Cena za powierzchnię użytkową garaży do negocjacji.

Wygrywający negocjacje winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po negocjacjach licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą negocjacje zostanie zaliczone na poczet kaucji, która będzie stanowić 3-miesięczny czynsz.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425Malbork, 21-08-2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Budowę budynku mieszkalnego "O" przy ul. Czerskiego w Malborku.


Kliknij, aby powiekszyc    Kliknij, aby powiekszyc   


Malbork, 12-08-2015r.

Zamawiający informuje, że upłynął termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Ze względu na fakt, że kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie dostarczonych przez zamawiającego przedmiarów robót i dokumentacji technicznej, zwracamy się z zapytaniem, czy można dowolnie modyfikować pozycje przedmiarowe?

ODPOWIEDŹ NR 1
Nie można dowolnie modyfikować pozycji przedmiarowych. numer pozycji, opis i ilośc robót powinny pozostac bez zmian.

PYTANIE NR 2
czy wyposażenie wymienione w punkcie 3.9 Opisu technicznego wchodzi do zakresu opracowania?

ODPOWIEDŹ NR 2
Wyposażenie wewnętrzne wymienione w punkcie 3.9 Opisu technicznego do P.T. Architektury wchodzi do zakresu opracowania. br>

Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Z uwagi na konieczność wprowadzenia i sprawdzenia przedmiarów oraz dogłębnej analizy dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.08.2015.

ODPOWIEDŹ NR 1
Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu składania ofert.


Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
"Wykaz osób, które będą kierowały robotami" wg zał. nr 5 do SIWZ - prosimy o potwierdzenie, że tabelkę z wykazem robót kierowanych należy wypełnić tylko odnośnie kierownika budowy.

ODPOWIEDŹ NR 1
Załącznik Nr 5 do SIWZ należy wypełnić dla kierowników robót wszystkich branż , zostały one wymienione w części V pkt. 3 SIWZ.

PYTANIE NR 2
Zaprojektowany dźwig (wrysowany w projekcie architektonicznym) posiada wymiary kabiny 1050 x 1750 mm (szer. x głęb.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) - wyjątki dotyczące dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych: minimalne wymiary kabiny dźwigu dla osób niepełnosprawnych powinny wynosić 1100 x 1400 mm (szer. x głęb.), a minimalna szerokość drzwi to 900 mm. W związku z tym że szerokość zaprojektowanego dźwigu wynosi 1050 mm, a szerokość drzwi to 800 mm nie odpowiada on powyższym wymaganiom i co za tym idzie nie jest dźwigiem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie że należy zwiększyć szerokość zaprojektowanego dźwigu do min 1100 mm, a szerokość drzwi do min 900 mm.

ODPOWIEDŹ NR 2
W projekcie zaprojektowano dźwig spełniający w całym zakresie § 193 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) - opis windy - przedmiar Roboty budowlane - branża budowlana - lp. 28 - strona 33.

Malbork, 12-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 12.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
W części III pod punktem 2.5, (błędnie zapisano ulicę - jest Michalowskiego a winno być Czerskiego), jest zapis o zakresie robót, który określa: przedmiar robót, dokumentacja techniczna, STWiOR, analogiczny zapis jest w części XII SIWZ -" Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz wyjaśnień Zamawiającego w trakcie postępowania.....", w projekcie umowy, który jest załącznikiem do SIWZ w § 11 w ustępie 1 znajduje się definicja robót nieprzewidzianych i dodatkowych - m.in. są to roboty nie objęte przedmiarem robót. Pytanie nasze jest następujące: czy wykonawca sporządzając cenę ofertową / w tym kosztorys ofertowy, który przedłoży po wygraniu przetargu/, ma się ściśle trzymać przedmiaru robót i nie zmieniać go w zakresie zarówno ilości jak i podstaw wyceny /mimo np. rozbieżności w stosunku do dokumentacji technicznej?/. § 4 projektu umowy określa wynagrodzenie jako kosztorysowe - zasadnym jest zatem by wykonawcy składający ofertę mieli ten sam zakres robót.


ODPOWIEDŹ NR 1
Prawidłowa nazwa ulicy to ul. Czerskiego.
Tak, należy trzymać się przedmiaru robót, w przypadku wątpliwości należy zadać pytanie w celu wyjaśnienia .

PYTANIE NR 2
W cz. III str. 3 zamawiający informuje, iż podpisanie umowy o realizację uzależnione jest od przyznania przez Bank kredytu na realizację - czy zamawiający ma wiedzę kiedy może to nastąpić? Prosimy o informację.


ODPOWIEDŹ NR 2
Ostateczna decyzja Banku o przyznaniu kredytu nastąpi w miesiącu IX. 2015.

PYTANIE NR 3
SIWZ dział III pkt 2.5. - zamawiający w sposób bezprawny uzależnia podpisanie umowy od uzyskania kredytu. Obowiązkiem zamawiającego jest zawarcie umowy po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że postępowanie zostałoby unieważnione. Wskazana przez zamawiającego przesłanka nie mieści się w art. 146 PZP. Wykonawca wnosi o wykreślenie zdania wskazującego na możliwość odmowy podpisania lub realizacji umowy od uzyskania kredytu.


ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu, gdyż bez uzyskania kredytu realizacji budynku nie będzie możliwa.. ART. 146 odnosi się do już zawartej umowy.

PYTANIE NR 4
SIWZ dział III pkt 2.5. w zakresie w jakim zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zapisów wynikających z umowy z bankiem jest niezgodny z art. 140 ust. 1 PZP, zaś postanowienia te będą nieważne zgodnie z art. 140 ust. 3 PZP. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zdania.


ODPOWIEDŹ NR 4
Jest to tylko zapewnienie możliwości wprowadzenia zapisów do umowy po uzgodnieniu przez strony umowy.

PYTANIE NR 5
W cz. III str. 3 oraz w § 6 ust. 7 zamawiający wymaga by wykonawca dokonał ubezpieczenia budowy, na czas wykonywania robót, od odpowiedzialności cywilnej i robót /kontraktowe/ z cesją na bank - prosimy o informację na jaką wartość? netto czy brutto?


ODPOWIEDŹ NR 5
Na wartość brutto oferty.

PYTANIE NR 6
W części III SIWZ na str. 3 zamawiający pisze, że umowy z podwykonawcami zawierane będą w oparciu o przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp, natomiast w projekcie umowy zamawiający wprowadza sprzeczne z ustawą zapisy regulujące stosunki pomiędzy stronami, w szczególności w § 6 p.22. Wnosimy o skreślenie tego punku z umowy, a dopisanie zapisów dot. zapłaty zgodnie z ustawą Pzp.


ODPOWIEDŹ NR 6
W załączniku Nr 3 w § 6 pkt 22 zostaje wykreślony . Uzupełnia się pkt. 22 o zapisy dotyczące zapłaty zgodnie z art. 143A-143D .

PYTANIE NR 7
Ponadto wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w § 6 ust. 8 projektu umowy - co zamawiający ma na myśli pisząc w kontekście podwykonawców "poza podmiotami wskazanymi w SIWZ"? gdzie w ofercie ma wykonawca wykazać roboty przewidziane do wykonania przez podwykonawców?. Zgodnie z ustawą Pzp w ofercie wykonawca wskazuje imiennie podmioty, z których zasobów korzysta na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, co zamawiający opisuje w części V SIWZ oraz ew. wskazuje części zamówienia , które zamierza podzlecić podwykonawcom. Prosimy o konkretne wyjaśnienie. Zgodnie z art. Art. 36b. 1. ustawy cyt.: " Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1." Wnosimy o dostosowanie zapisów w SIWZ do obowiązujących przepisów.


ODPOWIEDŹ NR 7
W załączniku Nr 3 ( wzór umowy ) w § 6 pkt. 8 otrzymuje brzmienie " strony ustalają , że Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót na warunkach określonych w art. 36b ustawy PZP.

PYTANIE NR 8
SIWZ cz. III str. 3 Warunki wykonania zamówienia i wymagania zamawiającego - p. 8 - Wykonawca wnosi o uzupełnienie SIWZ o możliwość zmiany dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacjach:
- zmiany umowy w przypadku odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
- zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym
- zmiany w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak również z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp.;
- zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania podwykonawcy w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp;
- o możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy na skutek przedłożona dokumentacji projektowa zawierać będzie wady, przez co konieczne stanie się wprowadzenie robót zamiennych


ODPOWIEDŹ NR 8
Zapisy pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 9
Na str. 4 SIWZ zamawiający umieszcza zapis "Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis oferowanych WIND i dołączyć foldery, prospekty producenta zawierające dane techniczne i standard wyposażenia" wnosimy o wyjaśnienie kiedy i gdzie wykonawca ma przedstawić opis wind i foldery? Windy winny być opisane technicznie przez zamawiającego. W wykazie dokumentów w cz. VI i VI.A nie figuruje taki wymóg. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na to, że zamawiający jest zobowiązany w trybie art. 29 PZP dokonać opisu zamówienia w taki sposób, aby był on jednoznaczny i wyczerpujący, a ponadto w sposób uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzoną ofertę. Bezprawność zakwestionowanej klauzuli została także potwierdzona w orzecznictwie KIO (zob. wyrok KIO 184/10 z dnia 2 marca 2010 r., gdzie uznano: Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych., podobnie - wyrok KIO 171/13 z dnia 5 lutego 2013 r.). Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. postanowienia, jako niezgodnego z prawem.


ODPOWIEDŹ NR 9
Opis techniczny wind zawarty został w przedmiarze robót budowlanych ( element 28 poz. 28.1 ) Do oferty prosimy dołączyć foldery producenta .

PYTANIE NR 10
SIWZ dział V pkt 3 - w jakim celu wykonawca ma się wykazać ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? Zgodnie z SIWZ osoby te nie muszą wykonywać zamówienia, zatem kryterium to jest zupełnie bezcelowe, narusza jednocześnie zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca wnosi o jego wykreślenie.


ODPOWIEDŹ NR 10
Wymóg zatrudnienia 70 osób na umowę o pracę pozostaje bez zmian. Przedmiot zamówienia wymaga, aby oferent dysponował odpowiednim potencjałem gwarantującym wykonanie zamówienia. Omawiane postanowienie uwzględnia nadto aspekt społeczny, jako że sprzyja tym wykonawcom, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy o pracę, a nie w oparciu o tzw. umowy śmieciowe, które w zasadzie charakteryzują się mniejszą trwałością od stosunku pracowniczego.

PYTANIE NR 11
Część V SIWZ uwaga pod punkami 1-4 str. 5 oraz zapis w p.1 ppkt 1.3 lit d - Czy zamawiający uznaje za podwykonawcę kierownika budowy/robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia publicznego (na podstawie umowy zlecenia z wykonawcą; zakres usługi - zgodnie z ustawą prawo budowlane), jeżeli podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą i zawiera umowę z wykonawcą w ramach tej działalności gospodarczej?


ODPOWIEDŹ NR 11
Jeżeli umowa podpisana jest z podmiotem gospodarczym czy osobą prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie to traktuje się jako podwykonawcę. Jeżeli umowa zlecenie zawarta jest z osobą fizyczną taktuje się jak pracownika.

PYTANIE NR 12
W przypadkach opisanych w w/w uwadze i w cz. V SIWZ p.1 ppkt 1.3 lit d czy podmiot użyczający zasoby, poza zobowiązaniem do oddania zasobów ma przedłożyć inne dokumenty wymienione w p. VI.A p.1-4 SIWZ? Ze SIWZ wynika, że nie - prosimy o potwierdzenie.


ODPOWIEDŹ NR 12
Podmiot użyczający zasoby składa zobowiązanie do oddania zasobów.

PYTANIE NR 13
cz. V p. 2 SIWZ - w przypadku, gdy Wykonawca wybudował budynki mieszkalne w systemie deweloperskim, jako Generalny Realizator Inwestycji, kto ma wystawić poświadczenie? Czy Zamawiający uzna jako dowód należytego wykonania Poświadczenie wystawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zawiązanej na tym budynku, będącą zarządcą nieruchomości?


ODPOWIEDŹ NR 13
Tak, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej może wystawić poświadczenie.

PYTANIE NR 14
cz. V p. 3 SIWZ - aby wykazać spełnienie tego warunku zamawiającą wymaga przedłożenia w cz. VI - str. 7 SIWZ Wykazu osób wg zał. nr 5 do SIWZ. Wzór tego załącznika sporządzony jest wadliwie i tak:

- w załączniku wymaga się przedłożenia kserokopii uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do właściwej IIB - zapis niezgodny z ustawą i aktami wykonawczymi - dokumenty te nie widnieją wśród wykazu dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane./rozporządzenie PRM z dn. 12.02.2013 r. /.
- niezasadne jest ograniczenie doświadczenia kierowników budowy i robót do ostatnich pięciu lat / brak podstaw prawnych i nie ma takiego wymogu w SIWZ, wnosimy o korektę załącznika, stosownie do zapisów zawartych w warunkach udziału - p. 3 w cz. V. SIWZ


ODPOWIEDŹ NR 14
Załącznik poprawiono i udostępniono poniżej:
Wykaz osób zał nr 5 SIWZ - poprawiony.doc

PYTANIE NR 15
W części V zamawiający wymaga przedstawienia rachunku zysków i start jako dowodu na osiągnięcie przez wykonawców obrotów na poziomie wyższym niż 10 mln zł, natomiast w części VI.A wymaga sprawozdania finansowego za okres trzech ostatnich lat. Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym dokumentem będzie przedłożenie rachunku zysków i strat za 2014, 2013, 2012 rok wraz z opinią biegłego. Nadmieniamy, że zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie składa się z:
art. 45.2 - z bilansu, rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia);
art. 45.3 - to również zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych;
art. 45.4 do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki. Jest to łącznie wielostronicowy dokument. Zamierzony efekt w postaci obrotów, zysku itd. wykonawcy, zamawiający uzyska z bilansu, rachunku zysków i strat.


ODPOWIEDŹ NR 15
TAK, wystarczającym dokumentem będzie przedłożenie Rachunku zysków i strat za rok 2012,2013, 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.

PYTANIE NR 16
Druk oferty p. 4 - zał. nr 1 do SIWZ - zapis niespójny z innymi punkami SIWZ w tym w szczególności z projektem umowy - patrz nasze zapytanie w 1.


ODPOWIEDŹ NR 16
Zapis dotyczący gwarancji pozostaje bez zmian. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy , ale może udzielić dłuższej gwarancji.

PYTANIE NR 17
Druk oferty p. 5 - zał. nr 1 do SIWZ - Zamawiający zaleca aby wykonawca zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania dodatkowych informacji celem dokonania oceny prac i wszelkich ewentualnych utrudnień. Wykonawca wskazuje, że to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rzetelne opisanie przedmiotu zamówienia i nie może przerzucić odpowiedzialności za błędy popełnione w opisie na Wykonawcę. Jaki zatem cel ma sugerowana przez Zamawiającego wizja lokalna i jakie skutki Zamawiający wiąże z niedokonaniem takiej wizji przez Wykonawcę? Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z druku oferty.ODPOWIEDŹ NR 17
Wyrażamy zgodę na wykreślenie tego zapisu

PYTANIE NR 18
§ 6 ust. 14 projektu umowy - wykonawca wnosi, by skorzystanie z tego uprawnienia poprzedzone było złożonym przez zamawiającego uzasadnieniem na piśmie


ODPOWIEDŹ NR 18
Wyrażamy zgodę na zmianę zapisu . W § 6 ust. 14 po wyrazie "na" dopisuję "pisemne uzasadnienie "

PYTANIE NR 19
§ 11 p. 3 projektu umowy - kosztorys ofertowy składany jest na etapie podpisywania umowy - dane do uzupełnienia umowy nie będą wynikały z oferty, lecz z danych dostarczonych w okresie późniejszym, prosimy o potwierdzenie.


ODPOWIEDŹ NR 19
Składany przez Oferenta kosztorys ofertowy musi być spójny z wartościami podanymi przez Oferenta w "Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji" składanym z ofertą i stanowiącym podstawę do zawarcia umowy.

PYTANIE NR 20
§ 13 ust. 3 projektu umowy - prosimy o potwierdzenie, że opisana tu kara umowna dotyczy terminu końcowego zakończenia robót określonego w § 3 ust. 1 lit. b.


ODPOWIEDŹ NR 20
Opisana kara dotyczy terminu końcowego zakończenia robót.

PYTANIE NR 21
§ 13 ust. 3 projektu umowy - wykonawca wnosi o jego zmianę - na jego podstawie kara w takiej samej wysokości zostanie naliczona w stosunku do wykonawcy, który opóźni się o 1 dzień, jak i tego, który opóźni się o 1 rok. Tym samym kara ta będzie rażąco wysoka, a przez to nieważna. Powszechną praktyką jest naliczenia kar umownych za zwłokę za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% wynagrodzenia. Wykonawca wnosi o zmodyfikowanie tego postanowienia we wskazany sposób.


ODPOWIEDŹ NR 21
§ 13 ust 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: "Za nie terminowe zakończenie robót wykonawca zapłaci Inwestorowi karę w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki."

PYTANIE NR 22
§ 13 ust. 5 projektu umowy - nałożenie kary umownej jest oświadczeniem kształtującym, zatem bez jego złożenia wykonawcy kara umowna nie będzie nałożona. Potrącić można wyłącznie roszczenie wymagalne, a nie - jak obecnie niewymagalne, czy nieistniejące. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia jako niezgodnego z prawem.


ODPOWIEDŹ NR 22
Kara umowna jest odszkodowaniem za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Następnie, w par. 13 ust. 1 i 2 umowy, jedną z przesłanek warunkujących powstanie obowiązku zapłaty kar umownych jest m.in. odstąpienie od umowy, które to stanowi uprawnienie kształtujące. W pozostałych przypadkach opisanych w ust. 3 i 4 umowy, obowiązek zapłaty kar umownych nie jest uzależniony od takiego warunku, tj. odstąpienia od umowy. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż w przywołanych ustępach zawarowano zwrot ,,zapłaci", co wskazuje, iż ziszczenie się przesłanek z par. 13 ust. 1-4 umowy rodzi po stronie Wykonawcy tudzież Inwestora obowiązek zapłaty na rzecz drugiej strony kar umownych, których wysokość zostanie ustalona według zasad tam szczegółowo opisanych. A zatem, w powyższej sytuacji, po drugiej stronie powstanie roszczenie o ich zapłatę, które to nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń. Z kolei fakt, iż nie zastrzeżono terminu, w ciągu którego kara umowna powinna być zapłacona, powoduje jedynie, iż roszczenie o ich zapłatę stanie się wymagalne dopiero z chwilą zaistnienia ustawowych okoliczności aktualizujących obowiązek świadczenia po myśli art. 455 Kodeksu cywilnego. W § 13 pkt. 5 ( załącznik 3 wzór umowy ) skreśla się wyrazy " i potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy po rozliczeniu kolejnej faktury za wykonane roboty."

PYTANIE NR 23
Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego - zał. Nr 7 do SIWZ - w lp. 26 w robotach budowlanych znajduje się pozycja "różne elementy zewnętrzne" jakie roboty należy tu ująć i jaki wskaźnik podatku VAT należy naliczyć?


ODPOWIEDŹ NR 23
Należy w tej pozycji ująć roboty jak w elemencie nr 26 przedmiaru robót budowlanych. ( poz. 26.1 do 26.14 ) stawka VAT jak dla budynku ( 8% )

Malbork, 11-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 11.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Czy witryna W3 nie powinna być też aluminiowa "ciepła"?


ODPOWIEDŹ NR 1
Witryna W3 - wykonać z aluminium w profilu ciepłym.

PYTANIE NR 2
Czy w oknach O4 oraz W1 powinna mieć szybę bezpieczną od wewnątrz przynajmniej w dolnych kwaterach?


ODPOWIEDŹ NR 2
Okno O4 - oraz W1 są zabezpieczone balustradą do wys. 110 cm - nie wymagają stosowania szyb bezpiecznych.

PYTANIE NR 3
Czy okno DB2 w mieszkaniach dla niepełnosprawnych ma być otwierane zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz czy nie powinno mieć niskiego progu. Proszę też o określenie czy mają być otwierane na zewnątrz, czy do wewnątrz?


ODPOWIEDŹ NR 3
Okno balkonowe DB2 - zgodnie z zestawieniem stolarki - otwierane od wewnątrz. Zamawiający przewiduje zastosowanie wewnętrznych ramp podjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

PYTANIE NR 4
Z uwagi na rozbieżności w udostępnionej dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że całą stolarkę należy wykonać zgodnie z zapisami opisu technicznego punkt 3.8.5.


ODPOWIEDŹ NR 4
Stolarkę wykonać zgodnie z ustaleniami opisu technicznego pkt. 3.8.5. oraz odpowiedziami na zapytania do przetargu z dnia 08.08.2015r. i 11.08.2015r. Okucia standardowe - obwiedniowe.

PYTANIE NR 5
Prosimy o potwierdzenie, że w pokojach, kuchniach i przedpokojach na posadzkach należy wykonać wykładzinę oraz podanie jakie parametry ma ona spełnić.


ODPOWIEDŹ NR 5
Potwierdzamy wykonanie wykładziny w pomieszczeniach: pokoje, kuchnie, przedpokoje. Wykładzina rulonowa, PVC, np. GAMRAT, REKORD, o gr. min. 2 mm, przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych.

PYTANIE NR 6
Zgonie z przedmiarem robót na poddaszu nieużytkowym należy wykonać izolacje z styropianu gr 20 cm , warstwę z keramzytu, oraz szlichtę betonowa gr.8cm. Zgodnie z dokumentacja na poddaszu nieużytkowym należy rozłożyć wełnę mineralna gr 20 cm i nie wykonywać szlichty. Proszę o jednoznaczne określenie zakresu prac.


ODPOWIEDŹ NR 6
Na poddaszu nieużytkowym - zgodnie z dokumentacją - rozłożyć wełnę mineralną 20cm, nie wykonywać szlichty. Zapewnić należy komunikację dla obsługi technicznej pomiędzy klapą wyłazu na dach a wyłazem z klatki schodowej.

PYTANIE NR 7
Prosimy po podanie warstw dachu w miejscach gdzie występuje spadek 3%.


ODPOWIEDŹ NR 7
Warstwy dachu ze spadkiem 3% - warstwy jak w projekcie:
Stropodach ocieplony w połaci dachu
- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa asfaltowa
- warstwa dociskowa - szlichta cementowa 8.0 cm
- styropian EPS 100-038 gr. 20 cm
- warstwa spadkowa z keramzytobetonu
- wyrównnie 0,5 cm
- strop żelbetowy LEIER-PANEL 20 cm
- gładź gipsowa 0.03 cm

PYTANIE NR 8
Prosimy o podanie sposobu wykończenie izolacji z styropianu na suficie w piwnicach.


ODPOWIEDŹ NR 8
Na rysunkach podano błędnie warstwę wykończenia - tynk cem. - wap. 1,5 cm. Należy wykończyć sufit tynkiem cienkowarstwowym na siatce na styropianie mocowanej mechanicznie za pomocą kołków do sufitu

PYTANIE NR 9
Prosimy o podanie jak wykonać cokoły w pomieszczeniach w których na posadzkach jest wykładzina.


ODPOWIEDŹ NR 9
Przyjąć cokół z listew przypodłogowych PVC w kolorze wykładziny, z możliwością prowadzenia przewodów, na brzegach wyposażonych w gumkę likwidującą nierówności przylegania do ściany i podłogi.

Malbork, 11-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 11.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
W przedmiarze brak jest drzwi D7 Ei 60 do wodomierza i węzła cieplnego. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


ODPOWIEDŹ NR 1
W poz. przedmiaru 21.4 - skalkulowano 14 szt skrzydeł drzwiowych, należy skalkulować 12 szt drzwi drewnianych obitych blachą / D5/ oraz 2 szt drzwi EI 60 /D 7/

PYTANIE NR 2
Brak w przedmiarach prefabrykowanego betonowego daszku nad murkiem oporowym. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


ODPOWIEDŹ NR 2
Poz . przedmiaru 1.2.11.-Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys. do 3 m i przekroju prostokątnym gr. do 25 cm, z betonu architektonicznego szczelnego zwieńczone od góry daszkami - wykonawca w tej pozycji winien skalkulować prefabrykowane betonowe daszki nad murkiem oporowym.

PYTANIE NR 3
W przedmiarze i na rzutach kondygnacji ściany działowe są grubości 8cm, natomiast w opisie technicznym są grubości 12cm. Proszę o wyjaśnienie jakiej grubości mają być ścianki działowe.


ODPOWIEDŹ NR 3
Przyjąć ścianki działowe gr. 8 cm - zgodnie z projektem.

PYTANIE NR 4
Czy do wyceny przyjąć wiatroizolację (jak w projekcie), czy membranę paroprzepuszczalną?


ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający dopuszcza przyjęcie membrany paroprzepuszczalnej.

PYTANIE NR 5
W projekcie brak szczegółów dotyczących kosza na śmieci, ławki gospodarczej, ławki parkowej. Czy uwzględnić je w ofercie? Jeżeli tak to proszę o podanie danych technicznych ww elementów.


ODPOWIEDŹ NR 5
Detale małej architektury - rysunki Z.3, Z.4, Z.5, Z.6, Z.7. (m. in. ławka gospodarcza). Nie uwzględniać w wycenie ławek parkowych (szt. 2) oraz koszy na śmieci (szt. 2).

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Czy zamiast tynków wewnętrznych gipsowych można zastosować tynk cementowo-wapienny?


ODPOWIEDŹ NR 1
Należy wykonać i wyceniać tynki wewnętrzne gipsowe.

PYTANIE NR 2
Brak w projekcie rysunków i danych technicznych wind. Czy należy przyjąć dane techniczne windy z przedmiaru?


ODPOWIEDŹ NR 2
Dane techniczne windy przyjąć z przedmiaru.

PYTANIE NR 3
Brak w przedmiarach ław betonowych pod krawężniki drogowe (61m3). Proszę o uzupełnienie przedmiarów.


ODPOWIEDŹ NR 3
Załączono poniżej zamienny przedmiar w zakresie robót drogowych - plik:

2015-08-07-Drogi Przedmiar MTBS_0.pdf

PYTANIE NR 4
Brak w projekcie nawiewników okiennych. Czy mają być uwzględnione w wycenie (wg. przedmiaru 250szt.) ? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych technicznych nawiewników.


ODPOWIEDŹ NR 4
Przyjąć nawiewniki okienne sterowane manualnie. Montaż w górnej części okna.

PYTANIE NR 5
Czy uwzględnić w wycenie wykonanie sieci ciepłowniczej? Inwestor zobowiązany jest sam zawrzeć umowę z ECO w Malborku, w której to zawarte są wszystkie składniki cenotwórcze związane z przyłączem ciepłowniczym. Reguluje to umowa przyłączeniowa między MTBS a ECO


ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać przyłącza C.O. i węzła C.O. i nie należy umieszczać tych elementów w harmonogramie.

PYTANIE NR 6
Brak w projekcie średnicy siatki zbrojeniowej o oczku 5x5cm do posadzki betonowej. Proszę o podanie średnicy.


ODPOWIEDŹ NR 6
Siatka zbrojeniowa do posadzki - średnica prętów min. 3,5 mm.

PYTANIE NR 7
Brak w projekcie opisu z czego ma być wykonana ściana śmietnika wysokości 150cm. Proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana.


ODPOWIEDŹ NR 7
Ścianka śmietnika: zgodnie z rysunkiem Z.4 - cegła silikatowa gr. 24 cm. lub 25 cm.

PYTANIE NR 8
Brak w projekcie grubości dachówki bitumicznej. Proszę o podanie grubości.


ODPOWIEDŹ NR 8
Grubość dachówki bitumicznej - min. 3 mm.

PYTANIE NR 9
Proszę o podanie danych technicznych kuchenki elektrycznej z piekarnikiem?


ODPOWIEDŹ NR 9
Kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną z piekarnikiem - 3 fazowa, o mocy min. 5,5 kW.

PYTANIE NR 10
W przedmiarach instalacji wewnętrznych wod-kan, c.o. oraz przyłączy wod-kan i c.o. opisano, że obiekt jest 37 rodzinny, natomiast z projektu wynika, że jest 42 rodzinny.
Czy w tym przedmiarze uwzględniono przedmiary dla 37 czy 42 mieszkań? Dotyczy to wszystkich branż.ODPOWIEDŹ NR 10
Przedmiar jest wykonany dla budynku 42 - rodzinnego. Sformułowanie o budynku 37-rodzinnym należy traktować jako błąd pisarski.

PYTANIE NR 11
Czy mieszkania nr 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 42 mają być przystosowane dla osób niepełnosprawnych - dotyczy wszystkich branż?


ODPOWIEDŹ NR 11
Mieszkania 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 42 - należy przystosować dla osób niepełnosprawnych we wszystkich branżach.

PYTANIE NR 12
Wg przedmiaru przekrój rynien wynosi 150mm, a rur spustowych 100 i 110mm, natomiast wg rzutu dachu przekrój rynien wynosi 180mm, a rur spustowych 150mm oraz wg opisu technicznego przekrój rynien wynosi 160mm, a rur spustowych 110mm. Proszę o określenie średnic rynien i rur spustowych.


ODPOWIEDŹ NR 12
Przyjąć rynny min. 150 mm, rury spustowe min. 100 mm.

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Nie podano parametrów szkła w oknach. Czy przyjąć szkło zespolone 4/16/4 (k=1,1)?


ODPOWIEDŹ NR 1
Przyjąć zgodnie z: Opis Projekt architektury - tom II - strona 16.

PYTANIE NR 2
Proszę o określenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej


ODPOWIEDŹ NR 2
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor biały

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Prosimy o podanie kolorystyki dla stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej


ODPOWIEDŹ NR 1
Stolarka okienna i drzwiowa - kolor biały.

PYTANIE NR 2
Czy stolarka okienna ma być wyposażona w nawiewniki. Jeżeli tak to prosimy o podanie która?


ODPOWIEDŹ NR 2
Cała stolarka okienna o prócz okien połaciowych ma być wyposażona w nawiewniki .Przyjąć nawiewniki okienne sterowane manualnie. Montaż w górnej części okna.

PYTANIE NR 3
Czy witryna W2 znajdująca się przy drzwiach zewnętrznych ma być wykonana z PCV, czy jako aluminiowa. Jeżeli aluminiowa to czy w profilu ciepłym, czy zimnym?


ODPOWIEDŹ NR 3
Witryna W2 - wykonać z aluminium w profilu ciepłym.

PYTANIE NR 4
Czy opis dotyczący windy znajdujący się w przedmiarze jest opisem wyczerpującym zagadnienie, czy też zamawiający posiada inne wymagania?


ODPOWIEDŹ NR 4
Dane techniczne windy przyjąć z przedmiaru.

PYTANIE NR 5
Czy okno O4 i witryna W1 ma być wykonana jako nieotwierana?


ODPOWIEDŹ NR 5
Okno O4 - środkowa sekcja okna uchylna. Witryna W1 - nieotwieralna.

PYTANIE NR 6
Jakiego rodzaju wymagania stawiane są wykładzinie?


ODPOWIEDŹ NR 6
Wykładzina rulonowa, PVC, np. GAMRAT, REKORD, o gr. min. 2 mm, przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych.

PYTANIE NR 7
W zestawieniu dokumentacji technicznej brak jest dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu. Prosimy o załączenie,


ODPOWIEDŹ NR 7
W dokumentacji elektronicznej umieszczono rysunki i opis projektu zagospodarowania - pliki:
opis urbanistyka.pdf, strona tyt urbanistyka.pdf, rysunki z.1 - do z.7.

PYTANIE NR 8
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wykonawca ma nie dokonywać wyceny przyłącza c.o. i węzła c.o. i nie umieszczania tych elementów w harmonogramie


ODPOWIEDŹ NR 8
Zamawiający potwierdza, że nie należy wyceniać przyłącza C.O. i węzła C.O. i nie należy umieszczać tych elementów w harmonogramie.

Malbork, 07-08-2015r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA UDZIELONE W DNIU 07.08.2015 r.

Dot.: ZP - 01/2015 na: "Budowę budynku "O" przy ul. Czerskiego w Malborku".


Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych. Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE NR 1
Pozycja od nr 12.2 do nr 12.6 działu nr 12 p.n "Instalacje oswietleniowe w piwnicach i kl. schodowych, oprawy oświetleniowe": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 1
Oprawa żarowa, ip65, 1x60W
Oprawa żarowa E27. Podstawa oprawy wykonana z tworzywa sztucznego. Klosz opalizowany wykonany z policarbonatu (PC), oprawa o stopniu ochrony IP65, źródło światła E27 max 60W
Oprawa wyposażona w stalowe klipsy.

PYTANIE NR 2
Pozycja nr 13.8 działu nr 13 p.n "Instalacje w garażach": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 2
Oprawa świetlówkowa, IP65, 2x36W
Oprawa świetlówkowa 2x36W o podstawie z poliwęglanu PC. Klosz wykonany zpoliwęglanu PC odporny na uderzenia, wewnętrznie ryflowany. Klosz odporny na działanie promieniowania UV, odbłyśnik z blachy stalowej malowanej w kolorze białym, klipsy wzmocnione włóknem szklanym. Stopień ochrony IP65. Statecznik o trwałości 50000h, z ciepłym startem.

PYTANIE NR 3
Pozycja nr 14.23 działu nr 14 p.n "Instalacje odbiorcze w mieszkaniach": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 3
W mieszkaniach nie będą instalowane źródła światła na etapie budowy obiektu, instalacja odbędzie przez najemców poszczególnych lokali.

PYTANIE NR 4
Pozycja nr 15.10 działu nr 15 p.n "Budowa sieci oświetlenia ulicy - sieć kablowa": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów słupa oświetleniowego


ODPOWIEDŹ NR 4
Słupy stalowe ocynkowane, okrągłe o wysokości h=6m

PYTANIE NR 5
Pozycja nr 15.12 działu nr 15 p.n "Budowa sieci oświetlenia ulicy - sieć kablowa": poproszę o bardziej szczegółowe informacje dotyczace parametrów oprawy takich jak: typ oprawy, rodzaj oprawy, źródło oprawy, źródło światła, jej moc itp.


ODPOWIEDŹ NR 5
Oprawa parkowa ze źródłem światła LED o mocy 44W
Oprawa o stopniu szczelności IP66, klasy ochronności II, odporności mechanicznej IK08, ze źródłem światła o barwie ciepłej 3000K.

Malbork, 31-07-2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spólka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę budynku mieszkalnego "O" przy ul. Czerskiego w Malboku wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu."

Termin rozpoczęcia budowy: wrzesień 2015r.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót 31.10.2016r.
  Osobą uprawnioną do kontaktowania sie z oferentami jest:
 1. Krzysztof Nosko.
 2. tel.(055) 272-26-64 lub 512-101-425

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

ZP-01 / 2015 - budynek "O"

do dnia 18.08.2015r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.08.2015r. o godzinie 1015.

Ogłoszenie umieszczono na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 195210-2015

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bud.O.doc
PROJEKTY O.rar
PRZEDMIAR ROBÓT O.rar
SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.rar


Malbork, 19-05-2015r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku

organizujeprzetarg nieograniczony na najem 1 garażu samochodowego usytuowanego w budynku nr 9 przy ulicy Rolniczej w Malborku:Nr garazu.

powierzchnia w m2

cena brutto

4
15,60
196,80

Przetarg nieograniczony odbędzie się 26.05.2015r. (wtorek) w siedzibie Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Malborku ul. A. Mickiewicza 26 II p.o godz. 1100


Przystępujący do przetargu winien w dniu przetargu w godz. od 800 do 1045 wpłacic wadium w siedzibie MTBS.


Wadium wynosi: 500 zł.


Postąpienie 10 zł.


Wygrywający przetarg winien zawrzec umowę najmu w ciągu 3 dni po przetargu licząc następny dzień jako pierwszy.


Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji.


W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z winy wygrywającego wpłacone wadium przepada.


Osoba do kontaktu: Krzysztof Nosko.

(055) 272-26-64

kom. 512 101 425
Malbork, 09-04-2015r.

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty
Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Malborku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie przetargu nieograniczonego na "Pełnienie czynnośći zastępstwa Inwestycyjnego dla budynku "O" przy ul. Michałowskiego wraz koordynacją uzbrojenia terenu wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych i Projektowych
"EL"
ul. Płk. Dąbka 94a, 82-300 Elbląg.

Malbork, 31-03-2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
82-200 Malbork ul. Mickiewicza 26
Tel./fax 055 272 26 64

ogłasza przetarg nieograniczony na:

" Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla budynku "O" przy ul. Michałowskiego w Malborku wraz z koordynacją uzbrojenia terenu "

Termin realizacji zamówienia: całkowite zakończenie i rozliczenie budynku (2015-2016).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2 (sekretariat).

  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
 1. Małgorzata Ostrowska,
 2. Krzysztof Nosko.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego - pokój nr 2, z dopiskiem:

"PRZETARG -ZP /IZ/2015 - zastępstwo inwestycyjne "

do dnia 09.04.2015r. do godziny 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.04.2015r.
o godzinie 1015.Malbork, 24-02-2015r.

MALBORSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o. w Malborku


zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Mickiewicza 26:usytuowanie

pow. w m2

liczba pomieszczeń

parter
154,20
pięć pomieszczeń, WC, korytarz, niezależne wejście
3 piętro
58,02
trzy pomieszczenia, WC, korytarz

Zainteresownych prosimy o kontaktakt pod numerem telefonu
(055) 272-26-64 w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pozyskania lokali oraz umówienia się na obejrzenie.Archiwum - przetargi 2011-2014
Archiwum - przetargi 2010
Archiwum - przetargi 2009
Archiwum - przetargi 2008
Archiwum - przetargi 2007
Archiwum - przetargi 2006
Archiwum - przetargi 2005
Webmaster PRO-SYSTEM   ::   Design and copyright 2004 FiresNet - Tworzenie Stron WWW